• پیامهای مهم هواشناسی کشاورزی
     تعداد کاربران تهک کشاورزی تا پایان شهریور 2069834 نفر کشاورز  در سراسر کشور                 سامانه تهک ( توسعه هواشناسی کاربردی) کشاورزی از ابتدا  تا انتهای کار با کشاورزان عزیز                امکان تولید نمودار های برخط  پارامترهای هواشناسی تا امروز : نوار پائین سمت چپ   
       

    • سامانه تهک کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی
                                 
    • سامانه توسعه هواشناسی کاربردی( تهک ) کشاورزی
     توصیه های هواشناسی کشاورزی
     هواشناسی کشاورزی در خدمت جامعه کشاورزان
    • توصیه های کاشت داشت برداشت

     سامانه تهک ( توسعه هواشناسی کاربردی) کشاورزی از ابتدا  تا انتهای کار با کشاورزان عزیز

                                                            

     دریافت نقشه های پیش بینی دما و بارش بر اساس مدل های مختلف ( کلیک فرمائید )