• پیامهای مهم هواشناسی کشاورزی

                  

                            فصلنامه پائیز 1395 هواشناسی کشاورزی                هشداز ها و اطلاعیه ها                                                                

    • سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)کشاورزی در راستای:
          

     سامانه تهک ( توسعه هواشناسی کاربردی) کشاورزی از ابتدا  تا انتهای کار با کشاورزان عزیز
    • هواشناسی کشاورزی
     توصیه های هواشناسی کشاورزی
    • سامانه توسعه هواشناسی کاربردی( تهک ) کشاورزی
     توصیه های کاشت،داشت و برداشت

     سامانه تهک ( توسعه هواشناسی کاربردی) کشاورزی از ابتدا  تا انتهای کار با کشاورزان عزیز

                                                         

     دریافت نقشه های پیش بینی دما و بارش بر اساس مدل های مختلف ( کلیک فرمائید )