• پیامهای مهم هواشناسی کشاورزی

            سامانه خودکار تهک کشاورزی راه اندازی شد                                                                                                                  


    • سامانه تهک کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی
                              
    • سامانه توسعه هواشناسی کاربردی( تهک ) کشاورزی
     وضعیت بارش سال زراعی (98-1397)
     هواشناسی کشاورزی در خدمت جامعه کشاورزان
    • توصیه های کاشت داشت برداشت

     سامانه تهک ( توسعه هواشناسی کاربردی) کشاورزی از ابتدا  تا انتهای کار با کشاورزان عزیز

                                                            

     دریافت نقشه های پیش بینی دما و بارش بر اساس مدل های مختلف ( کلیک فرمائید )