• پیامهای مهم هواشناسی کشاورزی

                  

     جهت محاسبه  نیاز سرمایی برخط  به پائین صفحه مراجعه فرمائید                     برای دریافت توصیه های هواشناسی کشاورزی بر روی لینک بالا کلیک نمائید                هشداز ها و اطلاعیه ها                                                                

    • سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)کشاورزی در راستای:
         

     سامانه توسعه هواشناسی کاربردی( تهک ) کشاورزی از ابتدا تا انتها با کشاورزان عزیز

    • هواشناسی کشاورزی
     توصیه های هواشناسی کشاورزی
    • توصیه های کاشت داشت برداشت

     سامانه تهک ( توسعه هواشناسی کاربردی) کشاورزی از ابتدا  تا انتهای کار با کشاورزان عزیز

                                                         

     دریافت نقشه های پیش بینی دما و بارش بر اساس مدل های مختلف ( کلیک فرمائید )