• پیامهای مهم هواشناسی کشاورزی
     سامانه خودکار تهک کشاورزی راه اندازی شد                                       سامانه تهک ( توسعه هواشناسی کاربردی) کشاورزی از ابتدا  تا انتهای کار با کشاورزان عزیز                                         tahak.irimo.ir                        
    • سامانه تهک کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی
                                   
    • سامانه توسعه هواشناسی کاربردی( تهک ) کشاورزی
     وضعیت بارش سال زراعی 98-1397
     هواشناسی کشاورزی در خدمت جامعه کشاورزان
    • توصیه های کاشت داشت برداشت

     سامانه تهک ( توسعه هواشناسی کاربردی) کشاورزی از ابتدا  تا انتهای کار با کشاورزان عزیز

                                                            

     دریافت نقشه های پیش بینی دما و بارش بر اساس مدل های مختلف ( کلیک فرمائید )