• دستور العمل تبخیر و تعرق گیاهان
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: کمیته ملی آبیاری و زهکشی
     کلمات کلیدی:
      فایل ضمیمه
      
     evapotranspiration.pdf6.45  مگابایت