• بررسی و مطالعه شاخص درجه روز رشد محصولات پرتقال , پنبه, گندم , برنج .نویسنده : سید محمود حسینی
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: بررسی و مطالعه شاخص درجه روز رشد محصولات پرتقال , پنبه, گندم , برنج .نویسنده : سید محمود حسینی
     سال انتشار: 1394
     زمینه تحقیقاتی: هواشناسی کشاورزی
     متن
     بررسی و مطالعه شاخص درجه روز رشدمحصولات پرتقال , پنبه, گندم , برنج و تاثیر آن در زمان رسیدن آنها در قراخیل
     سید محمود حسینی
     کارشناس هواشناسی کشاورزی اداره کل هواشناسی مازندران
     چکیده :
     براساس مطالعات  و بررسی های انجام گرفته روی پرتقال(86-1380) , گندم(87-1361) , پنبه (87-1364) و برنج(84-1379) در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخیل , و آمار بلند مدت دمای متوسط روزانه (78-1349) , چهار تاریخ کاشت و آغاز دوره رویشی بفاصله ده روزه برای هریک ازاین گیاهان و همچنین درجه روز رشد (GDD) سالانه آنها تعیین و با استفاده از روش های آماری و نرم افزارهای  EXCEL  و SPSS, پارامترهای آماری , از جمله حداکثر و حداقل شاخص درجه روز رشد )GDD) این گیاهان با اعتماد %95 محاسبه گردید. و با کمک GDD حداقل _ حداکثر و تاریخ های کاشت و آغاز دوره رویش ,  مشخص شد تاخیر یک ماهه در آغاز دوره رویشی پرتقال  و کاشت   برنج , پنبه و گندم در قراخیل , بترتیب حداکثر تاخیر, 65 , 19, 49 و 20 روزه محصولات آنها را بدنبال دارد . از نظر طول دوره رشد ,  بترتیب پرتقال , گندم , پنبه  , برنج و از نظر مجموع درجه روزهای رشد (GDD) , بترتیب پرتقال , پنبه , برنج , گندم و از نظر متوسط روزانه درجه روزهای رشد (GDD/DAP) ,  بترتیب پنبه , برنج , پرتقال و گندم  در رتبه _های اول تا چهارم قرار دارند.بنابراین پنبه با توجه به طول دوره رشد ,در بین این گیاهان بیشترین نیاز حرارتی را دارد. و از این جهت برنج , پرتقال و گندم ,  بترتیب در رتبه های بعدی میباشند.
     کلمات کلیدی : پرتقالپنبه برنج - گندم درجه روز رشد (GDD)- طول دوره رشد (DAP)- متوسط درجه روز رشد روزانه(GDD/DAP)
      فایل ضمیمه