• مدل آب وهوا - محصول برای پیش بینی عملکرد گندم در قائمشهر،ایران
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: بهرام قلی زاده ، سید محمود حسینی
     سال انتشار: 1395
     متن

     چکیده

       گندم غذای اصلی در بسیاری از کشورهای جهان بوده، و در اقلیم های متنوع، از نیمه مرطوب تا  نیمه خشک کشت می شود .  مدل های آب و هوا محصول در بسیاری از کشورهای جهان برای پیش بینی عملکرد گندم استفاده می شوند.  در این تحقیق پیش بینی عملکرد گندم در قراخیل قائمشهر مورد بررسی قرار گرفت.  سیزده سال آمار مورد استفاده (2001/2000-83/1982) برای بدست آوردن مدل و پنج سال (2006-2002) برای تست آن استفاده شده است.  برازش مدل ها و آنالیز رگرسیونی بوسیله نرم افزار SPSS صورت گرفت.  مدل نهایی رگرسیونی پیش بینی عملکرد گندم با حداقل پارامتر، یک ماه قبل از برداشت محصول به صورت زیر می باشد.                                                                                                               

     Y=11749.741+161.884 X1+8.973 X2-41.407 X3+23.707 X4-15.595 X5-168.389 X6                                          

         ) R2= (91/0

      که در آنx1 (میانگین حداکثر دمای روزانه ژانویه)، x2 (مجموع ساعات آفتابی ماه می) ،x3 (مجموع بارش ماه فوریه) ،) x4 میانگین حداقل رطوبت نسبی روزانه ماه مارس) ،x5 (مجموع بارش ماه می) ، )x6 میانگین حداقل رطوبت نسبی روزانه ماه می) می باشد.  اگر چه ضریب تبیین این مدل بالامی باشد،(91/0R2=)، اما تفاوت سالانه نسبی بین عملکردهای مشاهده شده و تخمین زده شده وجود دارد و RMSE آن 408  کیلو گرم بر هکتار می باشد.  این موضوع بیانگر وجود عوامل  غیر آب و هوایی مؤثر بر عملکرد گندم می با شد.  نتایج نشان می دهد که حساسترین مراحل رویشی گندم، نسبت به عوامل آب و هوایی، مراحل گلدهی، شیری وخمیری شدن، می باشند.  و مرحله جوانه زدن و بعد از آن ساقه رفتن، کمترین اثر پذیری را از پارامتر های هواشناسی ، در منطقه دارا می باشند.

     کلمات کلیدی: گندم، اقلیم، مدل آب و هوا- محصول، عملکرد

      فایل ضمیمه
      
     اینجا کلیک نمائید 391.04  کیلوبایت