• بررسی مدلهای تجربی هواشناسی تخمین عملکرد برنج طارم در قائمشهر . تهیه کنندگان : سید محمود حسینی و مسعود یعقوبی
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: تهیه کنندگان : سید محمود حسینی و مسعود یعقوبی
     سال انتشار: 1393
     زمینه تحقیقاتی: هواشناسی کشاورزی
     متن

     چکیده :
     پس از گندم برنج مهمترین محصول کشاورزی است که نقش بسیار بارز و چشمگیری در تغذیه مردم جهان و ایران دارد. مدلهای آب و هوا _ محصول در بسیاری از کشورهای جهان برای تخمین عملکرد برنج استفاده می شوند. در این تحقیق ، تخمین عملکرد برنج طارم در شهرستان قائم شهر مورد بررسی قرا گرفت . 21 سال آمار (92-1372) برای ساخت مدل و 3سال (92-1390) برای تست مدل استفاده گردید.مدلهای نهایی و آنالیز رگرسیونی بوسیله نرم افزار spss18   ارائه شد . مدل های بدست آمده برای سه دوره فنولوژی بقرار زیر می باشند:
             1- Logyield1=3.59+.08Logwind1
     2-Logyield2  =3.6+.068Logwind2
     3-Logyield3=3.60+.072Logwind3
     که مدلهای فوق نشان از تاثیر مثبت وزش باد در افزایش عملکرد محصول برنج در شهرستان قائمشهر دارد. اما تفاوت سالانه نسبی عملکردهای مشاهده شده و تخمین زده شده وجود دارد و RMSE مدلهای بدست آمده بترتیب 5/185-4/164و9/160(کیلوگرم در هکتار) است . که بیانگر وجود فاکتور های غیر آب و هوایی موثر بر عملکرد برنج می باشد. نتایج نشان می دهد در بین فراسنج های هواشناسی ، وزش باد بیشترین و معنی دار ترین تاثیر را در کل مراحل فنولوژی برنج در منطقه دارد. و در بین مراحل فنولوژی برنج ، مرحله شیری شدن تا رسیدن کامل بیشترین تاثیر پذیری را از باد دارد. و تمام مدلهای بدست آمده نشان میدهند به ازای افزایش 10 متر بر ثانیه میانگین سرعت باد ، 2/1 کیلوگرم افزایش عملکرد محصول خواهیم داشت. 
     کلمات کلیدی: برنج طارم – مدل آب و هوا- محصول – تخمین – عملکرد
     برای مشاهده اصل مقاله به فایل پیوست مراجعه فرمائید

      فایل ضمیمه
      
     hossiny.pdf163.44  کیلوبایت