• تغییر اقلیم واثرات آن بر کشاورزی وذخائر آب شیرین حوضه آبریز جنوب غرب کشور ایران
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: بهروز امیری یاراحمدی
     سال انتشار: 1392
     زمینه تحقیقاتی: اقلیم شناسی
     چکیده
     تغییر اقلیم واثرات آن بر کشاورزی وذخائر آب شیرین حوضه آبریز جنوب غرب کشور ایران بهروز امیری یاراحمدی1* 1- رئیس اداره هواشناسی بروجرد چکیده: هدف از این تحقیق شناخت بررسی چگونگی اثرات پدیده تغییر اقلیم وچالش های محیطی ناشی از رفتار های طولانی مدت این پدیده بر کشور ایران می باشد. می دانیم پدیده تغییر اقلیم مشکلات بسیاری را برای ساکنان نقاط مختلف کره زمین به وجود آورده است و کشور ایران نیز از این قائده مستثنی نیست. این مطالعه نشان می دهد که طی 30 سال آینده، شرایط خشکسالی در کشور روبه افزایش است که این مساله وقوع تغییر اقلیم وبه دنبال آن اثرات ناشی از این پدیده برکشاورزی وذخائر آب شیرین منطقه راتایید می کند.در این تحقیق به بررسی پدیده اثرات تغییر اقلیم برکشاورزی ومنابع آب شیرین حوضه آبریز جنوب غرب کشور ایران پرداخته شده است. واژه های کلیدی: اقلیم،بارندگی، دما، خشکسالی
      فایل ضمیمه