• مختصری برنیازها و محدودیت های ی بیوکلیمایی ذرت در شهرستان داراب. نویسنده : مهندس کیانوش عارفی
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: کیانوش عارفی
     سال انتشار: 1393
     زمینه تحقیقاتی: هواشناسی کشاورزی
     کلمات کلیدی: ذرت،داراب،عارفی،نیازهای بیوکلیمایی
     چکیده
     MAIZE منشاء اصلی ذرت و نواحی کشت آن دردنیا : ذرت تا قبل از کشف آمریکا ، در آسیا ، اروپا و آفریقا به عنوان یک گیاه زراعتی شناخته نشده بود این گیاه را از قرن پیش در آمریکای مرکزی می شناختند. به همین سبب نام آن از یکی از طوایف ایندیانا تحت عنوان MAHIG یا MARISIS گرفته شده بود است. کریستف کلمب کاشف قاره آمریکا برای اولین بار دانه ذرت را از آمریکا به اروپا آورد و نام MAIZE برروی آن گذاشت . سپس طی سالیان دراز بذر ذرت در مناطقی از جهان که آب و هوای مناسب برای کشت آن دارند به تدریج افزایش یافت و درحال حاضر سطح زیر کشت آن بعد از گندم در مقام دوم و محصول آن پس از گندم و برنج در مقام سوم قراردارد. ذرت از گیاهان بومی مناطق حاره ای است ولی به علت وجود انواع گوناگون و نژاد های مختلف این گیاه با اقلیم های متفاوت که گاه با اقلیم اصلی آن فاصله زیادی دارند سازگار شده است. درسال های اخیر درایران ذرت در ردیف محصولات عمده قرار گرفته است و این گیاه در مناطق مختلف ایران کشت می شود و منطقه داراب نیز از مناطق مناسب برای کشت این محصول محسوب می گرددو براین اساس در سال های اخیر به عنوان یکی از کشت های اصلی تابستانه ، کشاورزان این منطقه به کشت آن مبادرت نموده و میزان تناژ آن به طور متوسط هشت تن در هر هکتار می باشد.
      فایل ضمیمه