• بررسی خصوصیات مهم بارندگی از دیدگاه استفاده های کشاورزی در قراخیل قائمشهر
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: سید محمود حسینی
     سال انتشار: 1392
     زمینه تحقیقاتی: هواشناسی کشاورزی
     چکیده
     چکیده : در تمامی مناطق کشاورزی تعیین پارامترهای فصل بارش از جمله تاریخ شروع بارش ها ، تاریخ پایان بارش ، طول فصل بارش ، میزان بارندگی سالانه از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.در این تحقیق از داده های روزانه بارش برای دوره زمانی 90-1360 ایستگاه هواشناسی قراخیل استفاده شده است . تاریخ شروع بارش ها با استفاده از دو روش که بر اساس مقدار بارش و تعداد روزهای بارانی میباشند.محاسبه شده است تاریخ پایان فصل بارش نیز با دو فرضیه بررسی و سپس با توجه به تاریخ های شروع و پایان بارش با زوش اول ، طول فصل رویش معین شده ، که با توجه به این بررسی ها بطور متوسط شروع فصل بارش در قراخیل دوازدهم مهر است و طول دوره بارش 246 روز و میزان بارندگی سالانه 2/692 میلیمتر خواهد بود
      فایل ضمیمه
      
     hossani.pdf192.65  کیلوبایت