• بررسی تغییرات ماده خشک و عملکرد گندم در دوره های خشکسالی و ترسالی
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: مهندس حسین مومن زاده، دکتر غلامعلی کمالی، دکتر مجید وظیفه دوست
     سال انتشار: 1388
     زمینه تحقیقاتی: هواشناسی کشاورزی
     متن


     چکیده

     علم سنجش از دور و تولیدات ماهواره ای حاصل از این تکنیک نوین از جایگاه خاصی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی برخوردار می باشد. در این تحقیق، میزان تولیدات گیاهی گندم در استان اصفهان برای یک سال تر (84-1383) و یک سال خشک ( 80-1379) از داده های ماهواره ای مادیس استخراج گردید. بدین منظور 68 تصویر تولیدات ماهواره ای مادیس مر بوط به انعکاسی سطحی (MOD09GA) و دمای سطح زمین (MOD11A2)  با گامهای زمانی 8 روزه استخراج گردید. با استفاده اطلاعات ماهواره ای شاخص گیاهی و دمای سطح زمین، میزان تنش آبی در هر گام زمانی با استفاده از یک رابطه خطی برآورد گردید. همچنین توزیع مکانی جذب فعال تابش فتوسنتزی (APAR)، با استفاده از شاخص گیاهی NDVI و داده های هواشناسی برآورد گردید. در نهایت ماده خشک تجمعی، بعنوان بازخوردی از عملکرد گندم، پس از محاسبه APAR، راندمان استفاده از نور خورشید و نیز تنش آبی در دوره های زمانی مورد نظر محاسبه گردید. سپس ماده خشک بدست آمده با کمک شاخص برداشت به عملکرد تبدیل شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بطور کلی در دوره تر سالی تولیدات گیاهی در سطح استان اصفهان ¼ برابر نسبت به دوره خشکسالی افزایش یافته است. نتایج نشان داد که شهرستان های آران و بیدگل، فلاورجان، اردستان بیشترین کاهش و اصفهان بیشترین افزایش ماده خشک را در این مدت داشته اند. با تعمیم این الگوریتم به سایر استانهای کشور می توان نسبت به ارائه الگوهای پیش بینی عملکرد گندم قبل از برداشت محصول در مقیاس کشوری اقدام نمود.     برای دریافت اصل مقاله به فایل پیوست مراجعه فرمائید .
      فایل ضمیمه