• تحلیل و بررسی مراحل فنولوژی برنج در مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی رشت . تهیه و تنظیم : مهندس اسکویی و مهندس قدسی
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: اسکویی، قدسی
     سال انتشار: 1392
     متن

     برای دریافت اصل مقاله به فایل پیوست مراجعه نمائید .

      فایل ضمیمه
      
     rice.pdf1.28  مگابایت