• نقش مدیریت بهینه ی مصرف آب درکشت گندم وجو درحوضه آبخیز رودکرخه . نویسندگان :بهروز امیری یاراحمدی ،لیلا ثابت دیزآوندی ، ناصر گیلاوند
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: بهروز امیری یاراحمدی ،لیلا ثابت دیزآوندی ، ناصر گیلاوند
     سال انتشار: 1393
     زمینه تحقیقاتی: هواشناسی کشاورزی
     کلمات کلیدی: الگوی کشت، بهره وری، حوضه ی آبریز، مدیریت مصرف آب کشاورزی
     چکیده
     چکیده امروزه بشر با برداشت بی رویّه از ذخایر آب شیرین به تدریج خودرادرشرایط بحرانی قرارخواهدداد. محدودیت منابع آبی، رشد سریع جمعیت و نیاز به تولید بیشتر، سبب شده است که بخش کشاورزی، تقاضای بیشتری نسبت به سایر بخش ها،برای مصرف آب داشته باشد. بنابراین، مهمترین چالش بخش کشاورزی این مناطق در شرایط کنونی چگونگی تولید بیشتر غذا از آب کمتر است. ایران با متوسط نزولات آسمانی دویست وپنجاه ودو میلی متر در سال در زمره ی مناطق خشک جهان محسوب می شود. شصت وپنج درصد کشور ما را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد، که به طور متوسط مقدار بارندگی در آنها از صدوپنجاه میلی متر در سال کمتر است. این مقاله با بررسی شاخص های بهره برداری آب کشاورزی ضرورت تغییراتی در ترکیب و الگوی کشت را در منطقه نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که جایگزینی کشت گندم وجو ی دیم به جای کشت چغندرقند،برنج و یونجه و همچنین کشت ذرت علوفه ای به عنوان کشت دوم پس ازبرداشت محصول گندم و جو انتخاب های مناسبی است. این نوآوری به عنوان یکی از راههای مدیریتی در کم کردن نیاز به آب کشاورزی می باشد.
      فایل ضمیمه