• راهکارهای مقابله با خشک سالی وبحران آب در استان لرستان.نویسندگان: بهروز امیری یاراحمدی،لیلا ثابت دیزاوندی،جعفر نعمتی
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: بهروز امیری یاراحمدی،لیلا ثابت دیزاوندی،جعفر نعمتی
     سال انتشار: 1393
     زمینه تحقیقاتی: هواشناسی کشاورزی
     کلمات کلیدی: اقلیم، آب شیرین، بارندگی، خشکسالی، دما، استان لرستان
     چکیده
     راهکارهای مقابله با خشک سالی وبحران آب در استان لرستان بهروز امیری یاراحمدی amiry163@yahoo.com لیلا ثابت دیزاوندی lila_fix@yahoo.com جعفر نعمتی Jafar_51717@yahoo.com چکیده: هدف از این تحقیق شناخت بررسی وچگونگی اثرات پدیده خشک سالی وچالش های محیطی ناشی از رفتار های طولانی مدت این پدیده در استان لرستان .می دانیم پدیده خشک سالی مشکلات بسیاری را برای ساکنان نقاط مختلف کره زمین به وجود آورده است و استان لرستان نیز از این قائده مستثنی نیست این مطالعه نشان می دهد که طی 40 سال آینده، شرایط خشکسالی در لرستان روبه افزایش است و این مساله وقوع تغییر اقلیم وبه دنبال آن اثرات ناشی از این پدیده برکشاورزی وذخائر آب شیرین منطقه راتایید می کند.در این تحقیق به بررسی پدیده اثرات خشک سالی برکشاورزی ومنابع آب شیرین استان لرستان(براساس شاخص (spi پرداخته شده است. واژه های کلیدی: اقلیم، آب شیرین، بارندگی، خشکسالی، دما، استان لرستان
      فایل ضمیمه