• بررسی اثر تغییر اقلیم برخشک شدن تالاب میقان. تهیه کنندگان :محمود امیدی، پونه غیابی، مهدی نائبی
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: محمود امیدی، پونه غیابی، مهدی نائبی
     متن


     بررسی اثر تغییر اقلیم برخشک شدن تالاب میقان.

       محمود امیدی، پونه غیابی، مهدی نائبی

     1و2 کارشناس ارشد هواشناسی مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان مرکزی
     3 کارشناس هواشناسی مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان مرکزی
     اراک، کمربندی شمالی، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان مرکزی
     Omidi_mah@yahoo.com
      چکیده 
     افزایش روز افزون گازهای گلخانه ای و اثرات آن بر روی افزایش دما مسئله ای است که امروز به شدت انسان را در تنگنای تغییر اقلیم قرار داده است. در این تحقیق با استفاده از دیتای 5 ایستگاه هواشناسی واقع در این حوضه طی دوره آماری 38 ساله، از سال 1350 تا 1388 و بهره مندی از نرم افزارهای متداول بخشی از داده ها باز سازی و آنگاه با انواع توزیع های آماری برازش داده شده است.نتایج نشان می دهد در اکثر ایستگاههای واقع در این حوزه آبخیز اقلیم به سمت خشکی تغییر نموده ، بطوری که سه دوره خشکی بر اساس شاخص نمره z بترتیب در سالهای 1365 تا 1369 ، 1375 تا 1378 و 1386 تا 1389 مشاهده می گردد.متوسط دمای ایستگاه اراک طی دوره آماری 50 ساله 9/13 درجه سانتی گراد می باشد که سه دوره انحراف از نرمال در آن دیده می شود. در دوره سوم طی دهه اخیر از سال1378 تا 1388 دمای هوا به میزان 9/0 درجه سانتی گراد گرمتر از بلند مدت بوده است، که همین امر سبب کاهش تعداد بارش برف از متوسط 13 مورد در سال به 6 مورد در سال شده است.افزایش دما از یک سو باعث افزایش تبخیر و از سویی دیگر باعث کاهش تعداد بارش  برف و عدم ذخیره آب ناشی از ذوب برف و یا حتی رواناب گردیده است
     کلمات کلیدی: اقلیم ، تالاب میقان ،حوزه آبخیز
      برای دریافت اصل مقاله به فایل پیوست مراجعه فرمائید
      فایل ضمیمه
      
     climete changy.pdf495.54  کیلوبایت