• بررسی اثر تنش دمایی بر عملکرد گندم دیم استان مرکزی- نویسندگان : محمود امیدی زهرا نجفی زاده بهنام نظام آبادی
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: محمود امیدی زهرا نجفی زاده بهنام نظام آبادی
     زمینه تحقیقاتی: هواشناسی کشاورزی
     متن


     چکیده :                           

     بطور کلی نوسانات تولید و یا عملکرد متاثر از دو عامل مهم ، یکی مقدار و اثر بخشی هزینه ها که تغییرات آن نسبتاً کم و بطئی و دیگری شرایط آب و هوایی که از روزی به روز دیگر تغییر می کند، می باشد. از طرفی چون عناصر اقلیمی عموماً با هم بر روی گیاه اثر می کنند ، لذا تعیین نقش یک پارامتر از سایر پارامترها کار بسیار دشواری می باشد. به عبارت دیگر از تحلیل همبستگی اثرات آب و هوا با عملکرد و انحراف آن طی سالهای متوالی از خط رگرسیون می توان نقش پارامترهای اقلیمی بر عملکرد را آشکار نمود. دراین تحقیق با استفاده از داده های ایستگاهای سینوپتیک هواشناسی استان مرکزی طی دوره آماری 30 ساله اخیر شامل میانگین دما ، میانگین حداکثر دما ، رطوبت ، بارش ،عملکرد گندم دیم مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد عملکرد گندم دیم در دهه سوم(1390-1381) دو برابر دهه اول(1360-1351)شده است. از تحلیل شاخص همبستگی بین عملکرد گندم دیم و پارامترهای اقلیمی مشخص گردید بیشترین همبستگی در رتبه اول بارندگی فصل بهار با 73 درصد، و بعد از آن بارندگی سالانه 68 در صد ،میانگین دمای بیشینه 67 در صد (با شیب بسیار کند) ، میانگین رطوبت نسبی 47 درصد و میانگین دما در فصل بهار 34 درصد می باشد.
      
     واژه های کلیدی: استان مرکزی، عناصر اقلیمی، عملکرد
      
     برای دریافت اصل مقاله به فایل ضمیمه مراجعه فرمائید

      

      فایل ضمیمه
      
     stress-yield.pdf358.77  کیلوبایت