• نمودار دما و بارش
     عنوان: نمودار دما و بارش سال 98-97
     دسته بندی: نمودار دما و بارش سال 92و93
     توضیح:

     در این نمودار ها  دو محور عمودی وجود دارد که محور عمودی سمت راست میزان بارش بر حسب میلی متر و محور عمودی سمت چپ میزان دما بر حسب درجه سلسیوس را نشان می دهد. محور افقی روز می باشد . نمودار های میله ای میزان بارش در سال زراعی جاری( سبز رنگ) و سال زراعی گذشته( آبی رنگ) را در روزهای مختلف نشان می دهد . با استفاده از این نمودار ها می توان دوره های تر و خشک بارش را در هر منطقه محاسبه نمود .

     نمودارهای خطی میزان دما در دوره بلند مدت( آبی رنگ) ، سال زراعی گذشته ( سبز رنگ) و سال زراعی جاری( قرمز رنگ) را نشان داده که بشکل روزانه ترسیم شده است .