• سرآرود ناحیه 1

      

     استان نام مرکز طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا سال تاسیس وضعیت
     کرمانشاه سرآرود 33 17 47 58 19 34 1361.7 1368 فعال

      

      

     در سال 1365 این ایستگاه به منظور تحقیق و بررسی محصولات کشت شده منطقه تاسیس شد ، از آنجا که قسمت اعظم تحقیقات و مطالعات موسسه تحقیقات غلات دیم سرارود مربوط به محصولات دیم میباشد لذا بررسیهای این ایستگاه نیز بر این روال بوده و بر روی بعضی از محصولات ازدیادی کشت شده که توسط موسسه تحقیقات دیم کشت میگردد انجام میگیرد.
     دید بانی های جوی نیز هر روز از ساعت 5/6 صبح تا 5/18 عصر به تعداد 5 مرتبه تهیه ودرساعتهای مقرر به مرکز استان گزارش میشود
     از سال 1367 مطالعه بر روی گندم دیم سفید آغاز و بعد از آن گندم دیم سرداری تا سال 1374 ادامه داشته ، از سال 1375 به بعد با جمع آوری مجدد داده ها فعالیت مستمر و دقیق تری بر روی محصولات کشت شده که بصورت دیم و ازدیادی بوده انجام که نتایج حاصله بصورت گزارش های سه روزه ،هفتگی ، ده روزه ، ماهیانه و فصلی ، همچنین آمارهای موردنیاز در هواشناسی و کشاورزی ارسال و در جدول زیر بطور خلاصه ارائه شده است:
     ·        محصولات مورد مطالعه
     گندم دیم سرداری: از سال 76-1375 تا سال زراعی 90-1389 بمدت 15 سال
     جو دیم سهند: ازسال 77-1376 تا سال زراعی 80-1379 بمدت 4 سال
     جو دیم سرارود 1 : از سال 81-1380 تا سال 93-1392 بمدت 13 سال
     گندم دیم کراس البرز : از سال 84-1383 تا سال 89-1389 بمدت 7 سال
     گندم دیم آذر 2: از سال 84-1383 تا سال 93-1392 بمدت 10 سال
     گندم دیم ریژاو: از سال 91-1390 تا سال 93-1392 بمدت 3 سال
     • برخی از مشخصات اقلیمی نیزدر ذیل آمده است
     بیشینه و کمینه مطلق دما 5/42 و 4/24- درجه سانتیگراد
     معدل سالیانه دما 1/15 درجه
     متوسط بارندگی سالیانه 9/432 میلیمتر
     متوسط تعداد روزهای یخبندان و همراه با بارش 80 و 74 روز
      

                                        

     • بطور کلی فعالیت پرسنل این ایستگاه را می توان بصورت ذیل خلاصه کرد:
      
     1- تهیه و ارسال بولتن های ماهیانه
      
     2-ادامه بررسی سه نوع محصول گندم دیم آذر2 - گندم دیم ریژاو جو دیم سرارود1
      
     3- تهیه و ارسال بولتن های فصلی
      
     4- تکمیل بانک اطلاعات سرارود بصورت ماههای میلادی و شمسی وهمچنین تهیه و ارسال اطلاعات
      
     4- انجام دیدبانی های جوی بصورت 5 نویت در روز و ارسال به مرکز سوئیچ استان و ارسال اطلاعات ماهیانه آن تحت نرم افزارهای موجود
      
     4- تشکیل جلسات هواشناسی کشاورزی در اداره کل هواشناسی
      
     4- تهیه و ارسال آمار سه روزه و توصیه های کشاورزی به سازمان هواشناسی از طریق اینترنت واینترانت
     4- تهیه توصیه های کشاورزی سه روزه جهت اطلاع رسانی به کشاورزان از طریق صدا و سیمای مرکز استان
     8- تهیه و ارسال آمارهای هفتگی به سازمان هواشناسی
      
     9- تهیه و ارسال آمار ماهیانه شمسی و میلادی به اداره کل
      
     10- شرکت در جلسات سازمان جهاد کشاورزی
      
     11- شرکت در جلسات دفع آفات و امراض نباتی و سرمازدگی استان
      
     12- شرکت در کلاس های آموزش پودمانی
      
     13- آموزش دانشجویان و کارآموزان در بازدید از ادوات و فعالیت های ایستگاه
      
     14- همکاری با بازدید کنندگان مدارس و هنرستان کشاورزی از ایستگاه
      
     15- همکاری با ایستگاه فرعی تحقیقات کشاورزی در ایستگاه شهرستان روانسر وکنترل بررسی محصول
     ذرت رقم 704 و گندم آبی پیشتاز در تهیه و ارسال آمارهای مربوطه 
      
     16- شرکت در جلسات روسای ستادی اداره کل
      
     17- همکاری در تهیه فصلنامه اداره کل هواشناسی استان
      
     18- همکاری و ارسال اطلاعات ایستگاه به موسسه تحقیقات دیم سرارود
      
     19- آموزش نحوه فعالیت های هواشناسی کشاورزی به کارآموزان