• خیر آباد ناحیه 1


      

     استان نام مرکز طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا سال تاسیس وضعیت
     زنجان
     خیر آباد
     34 45 48 51 31 36 1764 1384 فعال

      

      

     ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی خیرآباد
      
     ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی خیرآباد، از دی ماه سال 1384 شروع به کار نموده و مطالعه بر روی محصولات استراتژیک سازگار با اقلیم این شهرستان از اهداف مطالعاتی مهم این ایستگاه می باشد. مطالعه ارقام مختلف گندم آبی، رقم شهریار در سال زراعی 85-84 و رقم الوند درپنج سال زراعی 86-85،   87- 86 ، 88-87 ،89-88 و91-90و رقم پیشگام از سال زراعی 91-90 آغاز و تا کنون انجام گردیده و نتایج حاصل از آن در قالب بولتن های هفتگی،ده روزه، ماهانه و فصلی به صور مختلف از قبیل: ایمیل ،سیستم سوئیچینگ،ارسال پستی لوح فشرده و هارد کپی، منتشر شده و با توجه به دستورالعمل های ارسال، به اداره کل هواشناسی استان زنجان ، اداره کل پایش سازمان هواشناسی کشور و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان ارسال گردیده است. لازم به توضیح است که این ایستگاه از سال 1375 تا سال 1384 به صورت ایستگاه کلیماتولوژی بوده و از دی ماه سال 1384 تا کنون هم به عنوان ایستگاه سینوپتیک 12 ساعته و ایستگاه هواشناسی کشاورزی به کار خود ادامه می دهد.  
     رئوس فعالیتهایی که در ایستگاه هواشناسی کشاورزی خیرآباد صورت می گیرد:
     1-تهیه و ارسال گزارشات سینوپتیکی
     با توجه به اینکه این ایستگاه یک ایستگاه سینوپتیک نیز می باشد در این ایستگاه گزارشات سینوپتیکی طبق دستورالعملهای سازمان جهانی هواشناسی (wmo) تهیه و به سازمان مرکزی ارسال می گردد.در طی این گزارشها داده های مربوط به دمای هوا ،رطوبت هوا، دید افقی،میزان ابرناکی ، فشار هوا ،بارندگی ،تبخیر، ساعات آفتابی،دمای اعماق خاک و ... با استفاده از ادوات مستقر شده در پلات فرم و اتاق دیدبانی و برآورد عینی سنجش گردیده و طبق دستورالعمل مربوطه کد گزاری گردیده و به مراکز ذیربط ارسال می گردد. از داده های قرائت شده علاوه بر تهیه گزارشات سینوپ، جهت تهیه بانک اطلاعات اقلیمی نیز استفاده می گردد که در انجام مطالعات هواشناسی کشاورزی و مطالعات اقلیمی و غیره به کار می رود.
     با توجه به اینکه محصول مورد مطالعه در ایستگاه هواشناسی کشاورزی خیرآباد در حال حاضر گندم آبی رقم پیشگام می باشد، دیدبانی های فنولوژی این محصول، اززمان کاشت بذر شروع وتاهنگام درو ادامه می یابد. لازم به ذکر است از سال زراعی 92-1391 با تعامل و هماهنگی های انجام شده بخش هواشناسی کشاورزی سازمان هواشناسی کشور با وزارت جهاد کشاورزی مراحل فنولوزیکی گندم یکسان سازی شده و جایگزین مراحل فنولوژیکی قبلی گردیده است.در این ایستگاه نیز طبق آخرین دستورالعمل های ابلاغی، یادداشت برداریهای فنولوژیکی از محصول مورد مطالعه انجام می گیرد.
     3-اندازه گیری های بیومتری
      اندازه گیری های بیومتری در گندم آبی شامل اندازه گیری ارتفاع بوته ، تراکم و تعیین تعداد دانه در خوشه می باشد.البته لازم به ذکر است که برداشت نمونه ها جهت تعیین عوامل موثر در تعیین عملکرد نیز جزو این اندازه گیری ها می باشد.کلیه این اندازه گیریها طبق دستورالعملهای مربوطه انجام و نتایج حاصله ثبت و ارسال می گردد.
     4-اندازه گیری های مربوط به تعیین رطوبت خاک
     رطوبت وزنی خاک( برحسب درصد) در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100  سانتی متری بصورت هفتگی، اندازه گیری می شود.
     5-تعیین وزن تر و خشک محصول در مراحل مختلف رشدی
     اندازه گیری وزن تر و خشک غلات برای چهار مرحله سه برگی، طویل شدن ساقه، گلدهی و رسیدن کامل، انجام می شود. نمونه ها با توجه به دستورالعمل مربوطه تهیه و به اجزاء ریشه، ساقه، برگ و خوشه منفک گردیده و وزن تر و پس از قرار دادن در آون وزن خشک آنها نیز اندازه گیری می شود.
     نتایج حاصل از اندازه گیری های مختلف که به آنها اشاره شد طبق دستورالعمل مربوطه در طی بولتن های هفتگی ، ماهانه ، و فصلی در اختیار سازمان هواشناسی کشور و کاربران قرار داده می شود. به طور کلی می توان گفت که در طی این بولتنها، اطلاعات مختلف در مورد اطلاعات فنولوژی محصول کشت شده و اطلاعات اقلیمی ، اطلاعات آب و خاک و درجات حرارتی کسب شده محصول و تحلیل تاثیر شرایط آب و هوایی بر محصول آورده می شود. در مورد بولتن های فصلی هم، پس از برداشت محصول، اطلاعات بولتن های ماهانه از کاشت تا برداشت محصول مورد مطالعه، با هم تجمیع گردیده و به صورت بولتن فصلی محصول مورد مطالعه تهیه می گردد و در اختیار مراکز ذیربط و کاربران قرار می گیرد.
      7-تهیه و ارسال گزارشات  تحلیل شرایط جوی و مراحل فنولوژیکی محصول مورد مطالعه
     در مراحل زمانی مختلف گزارشاتی تحت عنوان "تحلیل شرایط جوی و مراحل فنولوژیکی"  محصول مورد مطالعه، تهیه می گردد که به بررسی وضعیت پارامترهای جوی در طی مراحل مختلف رشدی محصول مورد مطالعه می پردازد.
     8-تشریح فعالیتهای ایستگاه هواشناسی کشاورزی در بازدیدهای علمی و دانشجویی
     9-شرکت در کارگاههای آموزشی و دوره های تخصصی پودمانی.
     10-انجام به موقع کالیبراسیون و نظارت بر صحت کارکرد ادوات و تجهیزات و کوشش در نگهداری این تجهیزات.
     11-انجام سایر امور محوله.
     اهم اقدامات عمرانی صورت گرفته در ایستگاه هواشناسی کشاورزی خیرآباد:
     1-انجام تغییرات اصلاحی عمرانی در ساختمان مربوط به هواشناسی خیرآباد جهت مناسب شدن محیط اداری آن.
     2-تجهیز ایستگاه به ادوات فنی و اداری.
     3- تجهیز آزمایشگاه هواشناسی کشاورزی خیرآباد.
     4- احداث ایستگاه خودکار.
     5-برقراری ارتباط اینترنتی از طریق خریداری GSM مودم.