• اردبیل ناحیه 1


      

     استان نام مرکز طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا سال تاسیس وضعیت
     اردبیل
     اردبیل
     43 19 48 05 15 38 1335.2 1391 فعال

      

      


     شرح فعالیت مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی  اردبیل
      
     این مرکزدرسال 1391 با کد بین المللی 40708درمـوقعیت جـغرافیایی   َ19 ْ48 درجـه شرقی و ََ13 ْ38 درجه شمالی و ارتفاع از سطح دریا 2/1335 متر واقع شده است. منطقه مذکور دارای خاک لومی رسی، با تابستانی معتدل و زمستان های سرد و نوع اقلیم آن نیمه خشک می باشد بطوریکه متوسط بارندگی سالیانه آن 0/290 میلی متر و میانگین دمای 0/9 درجه سانتیگراد است.     
     با عنایت به اینکه اقلیم غالب استان سرد ونیمه خشک می باشد لزوم وجود مرکزی که بر مطا لعه محصولات سرد سیری وتاثیر اقلیم منطقه بر روی محصولات مختلف متمرکز باشد احساس می گردید. در راستای این نیاز وبا توجه به اهمیت مطالعات هواشناسی کشاورزی وجایگاه آن در بحث توسعه پایدار مجموعه هواشناسی استان در جهت رفع این نیاز برآمده وتمام تلاش خود را در این جهت معطوف ساختند تا در نهایت این مرکز با هدف خدمت به بخش کشاورزی وتولید استان وبا امید پیشرفت وپویایی این مرکز فعالیت خود را آغاز نمود.
     شرح مختصری از فعالیت های کلی مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی اردبیل
     1-     شناخت و تعیین پوشش گیاهی منطقه و ارائه الگوهای زراعی مناسب با اقلیم منطقه.
      
     2-   اعلام لیست محصولات مورد مطالعه سال زراعی جدید حداکثر یک ماه پس از آغاز سال زراعی.
     3-تهیه آرشیوی (نسخه الکترونیکی) از کلیه بولتن‌های ماهیانه ، فصلی، اطلاعات هفتگی، ده‌روزه میلادی و شمسی، ده روزه ترویجی و سایر اطلاعات آماری و فعالیت‌های علمی انجام‌گرفته در مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی.
     4-   برقراری ارتباط با ایستگاه ها و مراکز تحقیقات کشاورزی در جهت تبادل اطلاعات وبهبود وضعیت فعلی
     5-   ارتباط تنگاتنگ ومداوم با مروجین کشاورزی وزارعین عزیز جهت بهبود وافزایش راندمان کشاورزی
     6- تهیه و تنظیم سالیانه بروشورهای ترویجی از محصولات مختلف زراعی و باغی مورد مطالعه و ارسال آن به سازمان‌های مرتبط در استان
     7-ارائه پیشنهادات لازم در خصوص افزایش کارآیی مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی باتوجه به پتانسیل‌های موجود در استان.
     8- ارائه خدمات عمومی و تخصصی ازجمله پیش بینی ، توصیه در مقیاس های زمانی مختلف به کاربران
     9- انجام بازدید های دانش آموزی و دانشجویی جهت آشنایی ایشان با دانش ، ادوات و کاربرد هواشناسی در بخش های مختلف ازجمله کشاورزی
      
     10- ارائه خدمات آماری و مشاوره ای به دانشجویان مقاطع مختلف درراستای اجرای پروژه های درسی و پایان نامه های تحصیلی .
      
     11-انجام جلسات دیسکاشن با مشارکت کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی(از بخش های مختلف) به طور منظم وموثر در روزهای یکشنبه وچهار شنبه هرهفته.