• گلمکان ناحیه 1


      

     استان نام مرکز طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا سال تاسیس وضعیت
     خراسان رضوی
     گلمکان 00 17 59 00 29 36 1176 1363 فعال

      

      

     مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی گلمکان

     ایستگاه هواشناسی هواشناسی کشاورزی گلمکان در حوالی روستای گلمکان و حاشیه جاده مشهد- چناران با ارتفاع 1176 متر از سطح دریا و مختصات 29 و 36 عرض جغرافیایی و 17 و 59 طول جغرافیایی واقع می باشد فعالیت این ایستگاه بصورت ‌تهیه گزارشات جوی در طول روز و نیز همزمان تحقیقات بر روی محصولات گندم و انگور می باشد که از سال 1363 آغاز گردیده است.
      

      

      

      

     فعالیتهای مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی گلمکان
      

      

     1- تهیه وارسال بولتن فصلی وماهانه محصول گندم
     2- تهیه وارسال بولتن فصلی وماهانه محصول انگور
     3- تهیه وارسال بولتن هفتگی محصولات انگور وگندم
     4- تحلیل ماهانه و سالانه خشکسالی استان با استفاده از شاخص SPI
     5- تهیه نقشه های پهنه بندی خشکسالی استان هر ماه
     6- انجام جلسات دیسکاشن درروز های یکشنبه وچهارشنبه هرهفته.
     7- ارائه مشاوره به دانشجویان
     8- ارائه مقالات متعدد
     9- انجام امور اداری و پاسخگویی به موارد مربوطه
     10- همکاری با دانشگاههای مختلف جهت دوره کارآموزی دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری
     11- شرکت در جلسات جهاد کشاورزی
     12- بازدید از مزرعه (محصول مورد مطالعه) و اندازه گیری های فنولوژی و بیومتری.
     13- اندازه گیری رطوبت خاک