• نیشابور ناحیه 1


      

     استان نام مرکز طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا سال تاسیس وضعیت
     خراسان رضوی
     نیشابور 00 48 58 00 16 36 1213 1369 فعال

      

      

     مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی نیشابور واقع در بلوار 76 متری امام رضا روبروی ترمینال مسافربری واقع گردیده است. این مرکز دارای عرض جغرافیایی 36درجه و 12 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 58 درجه و 48 دقیقه شرقی می باشد ؛ همچنین دارای 1213 متر  ارتفاع از سطح آزاد آب می باشد ؛ مرکز در دشت باغرود , حوضه کال شور واقع گردیده است . بافت خاک منطقه سیلت لوم رســـی و پوشش نباتی غالب منطقه : استپی و نباتات کشت شده و علـــــفی می باشد.
     بیشینه و کمینه مطلق دما در دوره آماری به ترتیب 42.8 و 27.2 -  و میانگین دمای سالانه 14.3 درجه سانتیگراد می باشد.
      
     بیشترین بارش سالانه 365 و کمترین آن 94 میلیمتر و متوسط بارش سالانه 231 میلیمتر می باشد
      
     مرکز از خرداد ماه 1369 بصورت 24 ساعته مشغول فعالیت است
      
     اهم فعالیتهای مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی نیشابور
      1- تهیه و ارسال بولتن فصلی ,ماهانه و هفتگی محصولات گندم واریته بهار, ذرت واریته سینگل کراس 704 , بادمجان واریته چاه بلند و بادمجان واریته N12  
      

     2- تحلیل تغییرات اقلیمی منطقه  با استفاده شاخص اقلیم SIAP

      

     3- انجام جلسات دیسکاشن درروز های یکشنبه وچهارشنبه هرهفته.

     4- ارائه مشاوره به دانشجویان
      

     5- ارائه مقالات متعدد        
      

     6- انجام امور اداری و پاسخگویی به موارد مربوطه
     7- همکاری با دانشگاههای آزاد, پیام نور و دولتی شهرهای نیشابور , فیروزه و درود
     8- شرکت در جلسات جهاد کشاورزی , امور آب و فرماندار ی شهرستانهای نیشابور , فیروزه و درود
     9- بازدید از مزرعه و اندازه گیری های فنولوژی و بیومتری دو الی سه مرتبه در هفته . 
     10- اندازه گیری رطوبت خاک مزرعه به روش وزنی هفته ای یک مرتبه
     11- اندازه گیری رطوبت خاک اداره به روش وزنی  و TDR هفته ای دو مرتبه
     12- تعیین و مشخص نمودن کرت های هواشناسی کشاورزی و بهره برداری از آنها مطابق دستورالعمل ها .
     13- برقراری ارتباط با ایستگاه ها و مراکز تحقیقات کشاورزی جهت تهیه آمار و شناسایی محصول و عملکرد آن .
     14- ثبت کلیه اندازه گیری ها و دیدبانی ها در پرونده های مربوطه طبق دستورالعمل ها و پیش بینی کوتاه مدت محلی و تهیه بولتن های هفتگی، ماهانه و فصلی و پیش بینی عملکرد محصول و ارائه نتایج تحقیقات به دست آمده به مراکز کشاورزی .
     15-انجام تحقیقات جانبی جهت بهبود فعالیت های هواشناسی کشاورزی.
     16- ارتباط دائمی با سرویس های ترویجی و زارعین منطقه جهت افزایش عملکرد .
     17- انجام امور اداری و پاسخگویی به موارد مربوطه.
     18- ارتباط با استان و سازمان مرکزی جهت ارسال اطلاعاتی.
     19- تجهیز و تکمیل وسائل آزمایشگاهی مورد لزوم در تحقیقات هواشناسی کشاورزی بر طبق استاندارد های تعیین شده .
     20- تهیه ، کنترل و ارسال بولتن های تهیه شده توسط کارشناس به مدیریت استان و سازمان های کشاورزی .
     21- تهیه درخواست لوازم و ادوات مورد نیاز .
     22-تهیه پیشنهاد های لازم درجهت افزایش سطح فعالیت های مرکز و ارائه به استان .
     23- رسیدگی به امور مرکزاز لحاظ اداری ، مالی و فنی .
     24- همکاری های لازم با کارشناسان بخش کشاورزی در جهت تسریع فعالیت های تحقیقاتی
     25- مشارکت درانجام تحقیقات هواشناسی کشاورزی با همکاری کارشناس و پرسنل.
     26- ایجاد ارتباط با مقامات علمی ، فنی و اجرایی حوزه عمل به منظور مشارکت در جلسات شورا های مرتبط با فعالیت های هواشناسی کشاورزی.
     27- تلاش درجهت کاربردی کردن یافته های فنی و علمی مرکز در کاربرد های استانی.
     28- ارائه خدمات عمومی و تخصصی ازجمله پیش بینی ، توصیه در مقیاس های زمانی مختلف به کاربران
     29- انجام بازدید های دانش آموزی و دانشجویی جهت آشنایی ایشان با دانش ، ادوات و کاربرد هواشناسی در بخش های مختلف ازجمله کشاورزی .
     30- توسعه ایستگاه های شهرستان شامل ایستگاه های باران سنجی ، کلیماتولوژی ئ سینوپتیک تکمیلی .
     31- تهیه گزارشات تحلیلی جهت بخش های بیمه گر درراستای اعاده حقوق بهره برداران بخش کشاورزی و سایر بخشها .
     32- عضویت و حضور فعال در کارگروه های تخصصی در سطح شهرستان ، استان و کشور.
     33- ارائه خدمات آماری و مشاوره ای به دانشجویان مقاطع مختلف درراستای اجرای پروژه های درسی و پایان نامه های تحصیلی .
     34-مانیتورینگ فنولوژی محصول در ایستگاه نیشابور و ارسال به سازمان هواشناسی از طریق بار گزاری در سایت :