• فرخشهر ناحیه 1      

     استان نام مرکز طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا سال تاسیس وضعیت
     چار محال و بختیاری
     فرخشهر 50 55 50 51 17 32 2085 1376 فعال

      

     این ایستگاه در 5 کیلومتری ایستگاه سینوپتیک شهرکرد قرار دارد وبر اساس آمار 40 ساله ایستگاه شهرکرد ، طبق تقسیم بندی کوپن جزو مناطق "سرد با تابستان گرم وخشک " طبقه بندی می شود. خلاصه وضعیت اقلیمی ایستگاه بر اساس دوره پانزده ساله آماری ایستگاه فرخشهر بشرح زیر می باشد:
      
     متوسط بارندگی سالانه                       300 میلی متر                  میزان بارندگی در فصل بهار               5/22درصد
      
      
     میزان بارندگی تابستان                      4/0 درصد                      میزان بارندگی پاییز                            4/30درصد
      
      
     میزان بارندگی زمستان                      7/46 درصد                    بیشترین بارندگی 24 ساعته            74 میلیمتر
      
      
     متوسط دمای سالانه                           12 درجه                          سردترین ماه دی با متوسط دمای    1/0 درجه زیر صفر
      
      
     گرمترین ماه تیر با متوسط                 دمای      6/23 درجه                      حداقل مطلق دما                                 8/27 درجه زیر صفر
      
      
      حداکثر مطلق دما                               8/38 درجه                          تعداد روزهای یخبندان                       111 روز
      
      
      متوسط رطوبت نسبی سالانه            42درصد                                                متوسط حداقل رطوبت نسبی             28درصد
      
      
     متوسط حداکثررطوبت نسبی             62درصد                                                سمت باد غالب                                      جنوب غربی
      
      
     حداکثر سرعت باد                               72 کیلومتر بر ساعت
      
      
     ایستگاه هواشناسی کشاورزی فرخشهر از بدو تاسیس علاوه بر فعالیتهای معمول اندازه گیری های اقلیمی به دید بانی های فنولوژی محصولاتی همچن گندم واریته الوند به مدت دوسال ، کلزا واریته های اکاپی و SLM046 به مدت 10 سال و سویا واریته M9  پرداخته است.