• سامانه توسعه هواشناسی کاربردی( تهک ) کشاورزی آذربایجان شرقی تهک


     وضعیت روند اجرای مراحل 7 گانه سامانه تهک در استان آذربایجان شرقی

     مرحله اول: شناسایی کاربران نهایی
     در مرحله اول اقدام به تشکیل کمیته راهبری سامانه تهک در اداره کل استان و  اقدام به شناسایی کاربران نهایی بر اساس آمار نامه کشاورزی که در نهایت مشخص گردید که استان آذربایجان شرقی در تمام گروهای 12 گانه دارای بهره بردار می باشد ولی از نظر تعداد بیشترین بهره برداران در بخش زراعت ، باغبانی و طیور می باشد. و در فاز اول برای محصولات انتخابی (5 محصول) دبیر آن محصول انتخاب شد
     اجرای مرحله شناسایی کاربران نهایی جدید در زمینه های کشت سیب – انگور- زردآلو- سیب زمینی در شهرستانهای هدف مورد اجرا قرار گرفت. و در سه گروه برای ارسال توصیه های هواشناسی کشاورزی گروهبندی گردید.
     مرحله دوم: نیاز سنجی
     اجرای مرحله نیاز سنجی به دو طریق، الف- ارسال پرسشنامه به نظام صنفی امور کشاورزی و خانه کشاورزی و بخش ترویج جهاد کشاورزی جهت نیاز سنجی از کاربران نهایی شناسایی شده ب- مراجعه مستقیم و پر کردن پرسشنامه های نیاز سنجی صورت گرفت و نتایج آن مورد ارزیابی قرار گرفت.
     مرحله سوم:  تهیه داده و محصول
     تهیه و تولید داده ها و محصولات هواشناسی جهت استفاده کاربران نهایی در بخش پیش بینی انجام گرفت و محصولات مختلف بر اساس نیاز کاربران نهایی5 محصول کشاورزی تهیه گردید.
     مرحله چهارم: سامانه های توزیع داده و محصول                            
     1- در این مرحله ارسال این محصولات به کاربران نهایی و کارشناسان و محققان بخش کشاورزی استان از طریق ایمیل، SMS ، سایت هواشناسی استان و همچنین از طریق بخش هواشناسی کشاورزی سایت اختصاصی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بصورت مستمر و دو روز در هفته و در مواقع اخطاریه های جوی.
     2-  ارسال اخطاریه به صاحبان دستگاههای ضد تگرگ در مواقع احتمال وقوع بارش تگرگ
      مرحله پنجم: ظرفیت سازی
       در این مرحله جهت ارتقای کیفی دانش هواشناسی مسئولان و کاربران بخش های مختلف کشاورزی و توسعه مهارت‌های استفاده از آن اقدام به برگزاری جلسات و کارگاههای آموزشی در طول سال94 نمودیم.
     1- برگزاری جلسات ماهانه با حضور مدیریت و کارشناسان هواشناسی استان
     2- برگزاری 3 جلسه با حضور مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و هواشناسی استان در تاریخ های 2/6/94 و 10/8/93 و 22/10/94
     3- برگزاری جلسه تهک محصول زردآلو در شهرستان مرند با حضور مدیران ، کارشناسان جهاد کشاورزی مرند ، هواشناسی استان و عمده بهره برداران منطقه در تاریخ 18/3/94 
     4- برگزاری جلسه تهک محصول گندم در شهرستان هشترود با حضور مدیران ، کارشناسان جهاد کشاورزی هشترود ، هواشناسی استان و عمده بهره برداران منطقه در تاریخ 30/3/94 
     5-برگزاری جلسه تهک محصول سیب زمینی در شهرستان سراب با حضور مدیران ، کارشناسان جهاد کشاورزی سراب ، هواشناسی استان و عمده بهره برداران منطقه در تاریخ 12/5/94 
     6-برگزاری جلسه تهک محصول سیب در شهرستان مراغه با حضور مدیران ، کارشناسان جهاد کشاورزی مراغه ، هواشناسی استان و عمده بهره برداران منطقه در تاریخ 9/6/94 
     7-برگزاری جلسه تهک محصول انگور در شهرستان ملکان با حضور مدیران ، کارشناسان جهاد کشاورزی ملکان ، هواشناسی استان و عمده بهره برداران منطقه در تاریخ 6/7/94 
     8- پخش ترویج و توصیه های هواشناسی کشاورزی در برنامه هفتگی جهاد کشاورزی در صدا و سیمای استان.     
     9-  برگزاری دوره آموزشی مرحله آماده سازی زمین و کاشت برای محصول گندم بصورت منطقه ای( که شامل چند شهرستان می باشد) برای کارشناسان و مروجین کشاورزی در شهرستان هشترود در تاریخ 12/6/94
     10- برگزاری دوره آموزشی مرحله آماده سازی زمین و کاشت برای محصول گندم بصورت منطقه ای( که شامل چند شهرستان می باشد) برای کارشناسان و مروجین کشاورزی در شهرستان مراغه در تاریخ 18/6/94
     11- برگزاری دوره آموزشی مرحله آماده سازی زمین و کاشت برای محصول گندم بصورت منطقه ای( که شامل چند شهرستان می باشد) برای کارشناسان و مروجین کشاورزی در شهرستان اهر در تاریخ 25/6/94
     12- برگزاری دوره آموزشی مرحله آماده سازی زمین و کاشت برای محصول گندم بصورت منطقه ای( که شامل چند شهرستان می باشد) برای کارشناسان و مروجین کشاورزی در شهرستان تبریز در تاریخ 28/6/94
     13-برگزاری دوره آموزشی مرحله آماده سازی زمین و کاشت برای محصول گندم بصورت منطقه ای( که شامل چند شهرستان می باشد) برای کارشناسان و مروجین کشاورزی در شهرستان مرند در تاریخ 1/7/94
     14-  برگزاری کارگاه آموزشی هواشناسی کشاورزی برای کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تاریخ 22/2/94
     15-شرکت دبیر تهک کشاورزی استان در جلسات کارگروه کشاورزی، آب و منابع طبیعی بطور مستمر در طول سال.
     16-مصاحبه تلویزیونی در راستای کاربرد هواشناسی در بخش کشاورزی و نقش طرح تهک کشاورزی در توسعه پایدار کشاورزی استان در تاریخ 15/12/94  
     مرحله ششم: نظرسنجی
     در این مرحله برای اندازه گیری و آگاهی از میزان رضایتمندی کاربران از روش های چهره به چهره و ارسال فرم نظر سنجی به کاربران نهایی در 5 محصول مختلف انتخابی اقدام گردید و سپس نتایج این نظرسنجی ها مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت میزان رضایت کاربران از داده های تولید شده مشخص گردید و اصلاحیه های مربوط به تولید داده های تولید شده اعمال شد.
     مرحله ششم: مستند سازی
     در این مرحله اقدام به مستندسازی وگردآوری و جمع بندی فعالیت های انجام شده در رابطه با هر یک از گروه های کاربری منتخب شد.