• سامانه توسعه هواشناسی کاربردی( تهک ) کشاورزی آذربایجان غربی

          سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی ( تهک ) آذربایجان غربی

          برای دریافت اطلاعات بیشتر به پیوست مراجعه فرمائید .