• سامانه توسعه هواشناسی کاربردی ( تهک)کشاورزی استان اردبیل

     راهبرد 1: شناسایی کاربران نهایی

     اخذ اسامی بیش از 400 نفر از کشاورزان پیشرو ومددکاران ترویجی از طریق مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها وسازمان جهاد کشاورزی استان وانتخاب 250 نفر از آنها (با توجه به محصول ومنطقه فعالیت وسایر پارامترها)به عنوان کاربر نهایی.تشکیل گروه های کاربری شیلات،دامداری(سبک وسنگین)،زنبورداری،باغات،سیب زمینی وگندم وتعیین دبیر برای هرکدام از گروه های کاربری و در نهایت ارتباط با حدود 10هزار کاربر از طریق استفاده از پتانسیل و امکانات سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل شیلات ، تعاونی زنبور داران، شرکت خدمات حمایتی، سازمان بسیج مهندسی استان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و.......
     راهبرد 2: ارزیابی نیازها و تقاضای کاربران
     برگزاری بیش از 11 جلسه با حضور کشاورزان ،کارشناسان جهاد کشاورزی، مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی ،....وانجام نیاز سنجی از طریق دریافت نظرات وتکمیل فرم نظر سنجی و طراحی و تهیه فرم های نیاز سنجی برای هر یک از گروه های کاربری به صورت جداگانه و تخصصی.
     راهبرد 3: تولید داده و محصول
     استفاده از حداکثر توان وپتانسیل موجود در بخش پیش بینی جهت ارائه اطلاعیه ها ،اخطاریه ها وپیش بینی های متناسب با مناطق مختلف استان(با توجه به تفاوت های اقلیمی موجود در سطح استان) وصدور توصیه های تخصصی کشاورزی با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی مطابق با پیش بینی های صادره که به صورت مداوم و منظم در طی روز های یکشنبه و چهارشنبه در قالب برگزاری جلسات دیسکاشن انجام می شود و طی این جلسات با در نظر گرفتن وضعیت محصول و شرایط جوی توصیه های تخصصی برای هر محصول و هر منطقه صادر و اطلاع رسانی می شود.
      راهبرد 4: سامانه توزیع داده و محصول
     ارسال توصیه های هواشناسی کشاورزی دوبار در هفته برای مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها ومدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان ،ارسال بیش از 2000 اس ام اس (یکشنبه هر هفته ودر هنگام وجود ااطلاعیه واخطاریه) به کاربران نهایی تهک با هماهنگی دستگاه های مختلف اجرایی.استفاده از کانال تلگرام و وب سایت اداره کل برای اطلاع رسانی.
      راهبرد 5: ظرفیت سازی
     برگزاری جلسه توجیهی با حضور مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی ،اعضاء بسیج مهندسین کشاورزی استان ،ارائه سامانه تهک در کارگروه کشاورزی استان وتصمیم گیری جهت برگزاری همایش تهک کشاورزی در استان و برگذاری بیش از 9 جلسه با کارشناسان بخش های مختلف جهاد کشاورزی، شیلات و تعاونی زنبورداران و ........
      راهبرد 6: نظر سنجی و باز خورد
     اخذ بازخورد به صورت هفتگی از حدود شش نفر از کاربران تهک از هر یک از گروه های کاربری مختلف که به صورت مکتوب وبر اساس فرم نظرسنجی تهیه می شود ونیز اخذ بازخورد به صورت تلفنی از حدود 10 نفر از کاربران (از هر یک از گروه های کاربری) در پایان هر ماه،اخذ بازخورد از کاربران سطح یک و به واسطه امکانات دستگاه های اجرایی مختلف نظیر جهاد کشاورزی و ارگان های مختلف در پایان هر فصل زراعی جمع بندی و اخذ می گردد.

     تکمیل فرم های نظر سنجی ومستند سازی اقدامات انجام شده اعم از برگزاری جلسات داخلی ،جلسات با کارشناسان و مسولین بخش های مختلف کشاورزی ،پیامک های ارسال شده و در نهایت تهیه سند محصول برای گروه های کاربری مختلف که در برگیرنده تمام امکانات و اقدامات انجام گرفته بوده و چهار چوبی کلی از وضعیت محصول و انطباق مراحل مختلف رشد و مراحل حساس آن با شرایط محیطی ارائه می دهد و در این خصوص اسناد مربوط به گندم ،سیب زمینی و شیلات آماده ارائه بوده و بقیه موارد در دست تهیه و ارائه می باشد