• سامانه توسعه هواشناسی کاربردی( تهک )کشاورزی استان اصفهان


     تهک هواشناسی کشاورزی استان اصفهان بر اساس دستور مقام عالی سازمان و سیاست های کلان تهک کشور در سال 93 فعالیت خود را آغاز نمود و در کل با برگزاری بیش از 12 جلسه داخلی و 13 کارگاه آموزشی مشارکتی با اداره ترویج سازمان جهادکشاورزی تا کنون در پی اهداف تهک کشاورزی بوده است .
     در این راستا با بهره مندی از پتانسیل های موجود مانند مرکز داده،سیستم های ارتباطی و اطلاع رسانی و همچنین کارشناسان مجرب در حوزه کشاورزی و پیش بینی نسبت به صدور توصیه های هواشناسی کشاورزی در طول هفته اقدام نموده که تا کنون بیش از 600 توصیه در ستاد و نیز با انتقال فعالیت های ستادی به شهرستان ها در خصوص صدور توصیه های کشاورزی شهرستانی با همکاری کارشناسان دستگاه های مشارکتی در ادارات شهرستانی نسبت به صدور 400 توصیه در 11 شهرستان اقدام نموده است.
     همچنین با بهره مندی از سیستم های اطلاع رسانی نوین نسبت به پوشش بیش از 1700 نفر از طریق پیامک اقدام نموده که پیش بینی می گردد تا پایان سال 95 با همکاری دستگاه های مشارکتی بتوان به بیش از 90000 نفر خدمات هواشناسی اطلاع رسانی نمود .
       مرحله اول- شناسایی کاربران
     شناسایی کاربران تهک کشاورزی از خرداد ماه 93 آغاز گردید و 3 رویکرد در این خصوص مد نظر قرار گرفت. در رویکرد اول
     ارسال نامه به سازمان جهاد کشاورزی استان(مدیریت ترویج کشاورزی) ودرخواست معرفی کشاورزان پیشرو و ایجاد ارتباط مستقیم وچهره به چهره باکاربران وشناسایی ونیازسنجی توسط پرسشنامه (نمونه مستند1)
     رویکرد دوم
     شناسایی کاربران در طی برگزاری کارگاههای آموزشی تهک کشاورزی با مشارکت مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی بوده است. لازم به ذکر است که تاکنون 13 کارگاه آموزشی در 13 شهرستان استان برگزارشده است و اتمام پوشش کلیه شهرستانهای استان ادامه خواهد داشت. در کارگاههای مذکور کشاورزان پیشرو و نمونه، مروجین و مددکاران ترویجی و مسئولین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها شرکت دارند و پس از برگزاری کارگاهها، پرسشنامه های نیاز سنجی  مربوطه در اختیار کاربران قرار گرفته و به موازات شناسایی کاربران، مراحل 2 و 5 تهک کشاورزی ( نیاز سنجی و ظرفیت سازی) نیز بطور همزمان انجام می شود. این روند هم اکنون نیز ادامه دارد.
     مستندات 2:
     ·        برگزاری13کارگاهآموزشیتهککشاورزیدر13شهرستاناستاناصفهانباهمکاریمدیریتترویجسازمانجهادکشاورزیاستاناصفهاندرراستایظرفیتسازیطرحتهککشاورزیبشرحزیر:
     کارگاه های مشارکتی در سال 95
     ارائهدهندگان
     نهادبرگزارکننده
     تاریخبرگزاری
     مکانبرگزاری
     نوعفعالیت
     دکترمسعودمصطفوی
     مهندس نوید  حاجبابایی
     ادارهکلهواشناسیاصفهانوسازمانجهادکشاورزیاصفهان
     22/5/94
     شهرستاناصفهان
     کارگاهآموزشی
     مهندسعبدالحسین محمودزاده
     مهندس بابک  اسدی
     ادارهکلهواشناسیاصفهانوسازمانجهادکشاورزیاصفهان
     4/6/94
     شهرستانتیران
     کارگاهآموزشی
     مهندس مهرداد  نصر
      
     ادارهکلهواشناسیاصفهانوسازمانجهادکشاورزیاصفهان
     25/6/94
     شهرستانگلپایگان
     کارگاهآموزشی
     مهندس مهرداد  نصر
     مهندس بابک  اسدی
     ادارهکلهواشناسیاصفهانوسازمانجهادکشاورزیاصفهان
     5/7/94
     شهرستانشهرضا
     کارگاهآموزشی
     مهندسغلامرضا خاکیان
     مهندس بابکاسدی
     ادارهکلهواشناسیاصفهانوسازمانجهادکشاورزیاصفهان
     22/7/94
     شهرستانفلاورجان
     کارگاهآموزشی
     مهندسغلامرضا خاکیان
      
     ادارهکلهواشناسیاصفهانوسازمانجهادکشاورزیاصفهان
     12/8/94
     شهرستانلنجان
     کارگاهآموزشی
     مهندسغلامرضاخاکیان
     مهندس بابکاسدی
     ادارهکلهواشناسیاصفهانوسازمانجهادکشاورزیاصفهان
     4/8/94
     شهرستانفریدونشهر
     کارگاهآموزشی
     دکترمسعود مصطفوی
     ادارهکلهواشناسیاصفهانوسازمانجهادکشاورزیاصفهان
     11/8/94
     شهرستانفریدن
     کارگاهآموزشی
     مهندس مهردادنصر
     مهندس بابک  اسدی
     ادارهکلهواشناسیاصفهانوسازمانجهادکشاورزیاصفهان
     26/8/94
     شهرستانچادگان
     کارگاهآموزشی
     مهندسغلامرضا خاکیان
     ادارهکلهواشناسیاصفهانوسازمانجهادکشاورزیاصفهان
     28/10/94
     شهرستاننجفآباد
     کارگاهآموزشی
     دکترمسعود مصطفوی
     ادارهکلهواشناسیاصفهانوسازمانجهادکشاورزیاصفهان
     7/10/94
     شهرستان سمیرم
     کارگاهآموزشی
      
     رویکرد سوم  در شناسایی کاربران ، اجرای رویکرد صف به ستاد می باشد که با دستور و نظرات مدیر کل محترم استان به مرحله اجرا درآمده و تاکنون نیز ادامه دارد. در این رویکرد روسای ادارات هواشناسی شهرستانهای استان طی مکاتبات رسمی با مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها و با همکاری متقابل نسبت به تهیه محصولات کشاورزی مهم و استراتژیک شهرستانها اقدام نموده و در مرحله بعدی لیست کشاورزان پیشرو محصولات مذکور در اختیار ایشان قرار می گیرد و با تکمیل پرسشنامه ها توسط کاربران، مرحله 2 تهک کشاورزی (نیاز سنجی ) نیز انجام می گردد. همچنین در اجرای رویکرد صف به ستاد، برگزاری جلسات دیسکاشن درادارات هواشناسی شهرستانها با همکاری مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها آغاز گردید به نحوی که تاکنون علاوه بر ستاد، در 11 اداره هواشناسی شهرستانها، جلسات دیسکاشن برگزار می گردد. بدین ترتیب با ارائه توصیه های هواشناسی کشاورزی مرحله 3 طرح تهک کشاورزی (تهیه داده و محصول) نیز در حال انجام می باشد.
      مرحله دوم-نیاز سنجی
     کلیه کاربرانی که بطور مستقیم در ارتباط با طرح تهک کشاورزی بوده و طی اجرای سه رویکرد فوق الذکردر لیست سامانه ارسال پیامک اداره کل قرار دارند، از طریق تکمیل نمودن پرسشنامه نیازهای خود را منعکس نموده اند و کلیه پرسشنامه ها بصورت چهره به چهره تکمیل گردیده اند.
     مرحله سوم- تهیه داده و محصول
     بر اساس مفاد آئین نامه تهک کشاورزی، یکی از مهمترین منابع تامین داده و محصول، توصیه های صادره حاصل از برگزاری جلسات دیسکاشن می باشد که علاوه بر ستاد با توجه به برگزاری 10 جلسه دیسکاشن هواشناسی کشاورزی همزمان بطور هفتگی در شهرستانهای سطح استان شامل شهرستانهای فریدونشهر، داران، خوانسار، نجف آباد، نطنز، میمه، کاشان، نائین، خور، زرین شهر، علاوه بر توجه به اقلیمهای کشاورزی میان مقیاس استانی و محصولات منطقه ای، پتانسیل بسیار مناسبی در خصوص تهیه داده و محصول ایجاد گردیده است. لازم به ذکر است که سابقه برگزاری مستمر و فعال جلسات دیسکاشن در اداره کل هواشناسی اصفهان به بیش از 20 سال می رسد. صدور اخطاریه های هواشناسی کشاورزی از دیگر موارد تهیه داده و محصول می باشد که علاوه بر ارسال آن ازطریق سامانه پیامکی اداره کل و مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی، به کاربران سطح 2 و 3 بطور مستقیم اطلاع رسانی انجام می شود. (به عنوان مثال: اخطاریه سرمازدگی مورخ11/1/95در سطح استان اصفهان باعث کاهش قابل ملاحظه خسارات ناشی از سرمازدگی گردید و همچنین اعلام پیش بینی اولین بارش پائیزه به کشاورز برتر سطح3 سیب زمینی کار غرب استان و برداشت بموقع محصول و سود اقتصادی قابل ملاحظه حاصل از آن در مقایسه با سایر کشاورزان ).  ارائه پیش بینی های فصلی به کشاورزان متقاضی بخش دیگری از تهیه داده و محصول مورد نیاز کاربران می باشد که بویژه بعلت وضعیت کمبود منابع آبی استان در سالیان اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است(تماس مستقیم کاربران سطح 2 و 3 شرق اصفهان و درخواست پیش بینی فصلی بارش سال زراعی جاری و استفاده از آن در تصمیم گیری های زراعی ). پیش بینی های فصلی و نقشه های خشکسالی و بارش استان از دیگر محصولات مهم مورد تقاضای مدیران و کارشناسان دست اندر کار بخش کشاورزی استان می باشد که طی برگزاری جلسات و یا حسب درخواست در اختیار ایشان قرار داده می شود.
     مرحله چهارم-سامانه های توزیع داده و محصول
     1)راه اندازی سامانه ارسال پیام کوتاه به کاربران نهایی (6/8/94) و ارسال توصیه های هواشناسی کشاورزی به کشاورزان از تاریخ ششم آبانماه 94 با ارسال بیش از 200000 هزار پیامک
     2) ارائه توصیه های هواشناسی کشاورزی از طریق تلفن هواگوی 134 به کاربران نهایی از اول آذرماه 1394 تاکنون و معرفی سامانه مذکور به کاربران به طرق مختلف
     3) ارائه توصیه های هواشناسی کشاورزی از طریق صدا و سیمای استان اصفهان ، سایت پورتال اداره کل هواشناسی اصفهان، شبکه های مجازی (تلگرام)
     4) اختصاص بخشی تحت عنوان تهک کشاورزی در سایت پورتال اداره کل هواشناسی استان اصفهان
     تاکنون تعداد 1700 کاربر در ارتباط مستقیم با طرح تهک کشاورزی می باشند و از طریق سامانه ارسال پیامک اداره کل هواشناسی استان اصفهان توصیه ها و اخطاریه های هواشناسی کشاورزی را دریافت می نمایند و تعداد91200 کاربر نیز بطور غیر مستقیم از طریق سازمان جهاد کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی و خانه کشاورز دریافت کننده توصیه ها و اطلاعات هواشناسی کشاورزی می باشند.
     مستندات6:
     مرحله پنجم-ظرفیت سازی
     آموزش مفاهیم کاربردی هواشناسی کشاورزی و تهک کشاورزی به مسئولین امر و کاربران نهایی بخش مهمی از ظرفیت سازی طرح تهک محسوب می گردد که بدون توجه به آن کلیه تلاشهای انجام شده عقیم و بی نتیجه خواهد ماند. انجام این امر مهم در قالب برگزاری 2 کارگاه آموزشی درون سازمانی  و 13 کارگاه آموزشی برون سازمانی ، 12 جلسه درون سازمانی تهک، تهیه 6 برنامه رادیو و تلویزیونی در خصوص تهک کشاورزی و پخش از صدا و سیمای استان اصفهان، انعقاد تفاهم نامه های همکاری انجام گرفته و در حال انجام است. برگزاری13 کارگاه آموزشی در 13 شهرستان استان، برگزاری 2 نشست هم اندیشی با دستگاههای ذیربط، انعقاد تفاهم نامه با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، برگزاری 12 جلسه درون سازمانی تهک کشاورزی
     -تهیه 6 برنامه رادیو و تلویزیونی در زمینه تهک کشاورزی و پخش از صدا و سیمای استان اصفهان
     - تهیه فیلم آموزشی در خصوص کارگاه آموزشی تهک شهرستان فریدن و یکی از کاربران سطح 3 (کشاورزان پیشرو شهرستان فریدن) که بنحو بسیار مناسبی از توصیه های هواشناسی کشاورزی در زراعت سیب زمینی و چغندرقند استفاده نموده و سود اقتصادی قابل ملاحظه ای را در مقایسه با سایر کاربران بدست آورده بود.
     تحقیق و پژوهش به عنوان دیگر جنبه مهم فرآیند ظرفیت سازی تاکنون مورد توجه قرار گرفته است. تعیین 4 محصول شامل (گندم، جو، انگور، بادام) که جزو محصولات مورد مطالعه در ادارات تحقیقات هواشناسی کشاورزی کبوترآباد و نجف آباد می باشند، بررسی سطح زیر کشت آنها در سطح استان، بررسی نیازهای آگروکلیمایی آنها، تعیین کاربران سطح 2 و 3  و تهیه اسناد مربوط به محصولات  مطابق با دومین آئین نامه اجرایی طرح تهک مختصری از فعالیتهای انجام شده در این خصوص می باشد.
     -لازم به ذکر است که طرح تهک کشاورزی سازمان هواشناسی کشور با تاکید بر ظرفیت سازی در نشست کمیسیون هواشناسی کشاورزی (CAgM) در رومانی (فروردین 95) بصورت سخنرانی ارائه گردید.
     مستندات7: 
     مرحله ششم-نظرسنجی و بازخورد
     نظر سنجی و بازخورد از کاربران سطح یک طی اردیبهشت و خرداد ماه 95 انجام خواهد شد و باعنایت به فصل برداشت محصولات مورد مطالعه در منطقه، نظر سنجی و بازخورد از کاربران سطح دو و سه نیز طی تابستان 95 انجام خواهد شد.  
     مرحله هفتم -مستند سازی
     لازم به ذکر است که تا مرحله بازخورد سند چهار محصول مورد مطالعه این اداره کل آماده ارائه می باشد .