• سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی ( تهک ) چهار محال و بختیاری

      

      

     فعالیت های انجام شده در رابطه با طرح ترویج هواشناسی کشاورزی ( تهک ) در استان چهارمحال وبختیاری
      
     1-     برگزاری جلسه در اداره کل هواشناسی استان با حضور روسای ایستگاه های استان
     2-     تعیین وظایف ونحوه انجام کار اعضاء
     3-     برگزاری جلسه با مدیریت ترویج استان جهت همکاری جهاد کشاورزی
     4-     برگزاری جلسه با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سامان با همکاری مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی سامان
     5-     جمع آوری شماره تلفن مدد کاران ترویجی استان به تفکیک شهرستان ، دهستان ، نوع فعالیت ، میزان تحصیلات و...
     6-     جمع آوری آمار اطلاعات به روز ایستگاه های استان بصورت روزانه جهت ارایه خدمات وهمچنین محاسبه احتمال های شروع وخاتمه بارش ویخبندان ، محاسبه نیاز آبی برخی محصول و .....
     7-     برگزاری کارگاه هواشناسی کشاورزی برای مددکاران ترویجی شهرستان شهرکرد با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد در محل آن مدیریت و ارایه مطالب در رابطه با طرح تهک وهمچنین تحلیل شرایط جوی این شهرستان با توجه به محصولات غالب منطقه
     8-     برگزاری کارگاه هواشناسی کشاورزی برای مددکاران ترویجی شهرستان بروجن با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بروجن   در محل آن مدیریت و ارایه مطالب در رابطه با طرح تهک وهمچنین تحلیل شرایط جوی این شهرستان با توجه به محصولات غالب منطقه
     9-     برگزاری کارگاه هواشناسی کشاورزی برای مددکاران ترویجی شهرستان لردگان با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لردگان   در محل آن مدیریت و ارایه مطالب در رابطه با طرح تهک وهمچنین تحلیل شرایط جوی این شهرستان با توجه به محصولات غالب منطقه
     10-برگزاری کارگاه هواشناسی کشاورزی برای مددکاران ترویجی شهرستان اردل با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردل   در محل آن مدیریت و ارایه مطالب در رابطه با طرح تهک وهمچنین تحلیل شرایط جوی این شهرستان با توجه به محصولات غالب منطقه
     11-برگزاری کارگاه هواشناسی کشاورزی برای مددکاران ترویجی وعشایر شهرستان کوهرنگ با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوهرنگ   در محل آن مدیریت و ارایه مطالب در رابطه با طرح تهک وهمچنین تحلیل شرایط جوی این شهرستان با توجه به محصولات غالب منطقه  وهمچنین کاربرد اطلاعات هواشناسی در منابع طبیعی وکوچ عشایر
     12-برگزاری کارگاه هواشناسی کشاورزی برای مددکاران ترویجی شهرستان سامان با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سامان در محل آن مدیریت و ارایه مطالب در رابطه با طرح تهک وهمچنین تحلیل شرایط جوی این شهرستان با توجه به محصولات غالب منطقه  در این شهرستان با توجه به اینکه فصل بیرداشت محصولات باغی میباشد واوج فعالیت کشاورزی بود از استقبال چندانی برخوردار نشد ومقرر شد این کارگاه در فصل پاییز تکرار شود
     13-برگزاری کارگاه هواشناسی کشاورزی برای مددکاران ترویجی شهرستان بن با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بن در محل آن مدیریت و ارایه مطالب در رابطه با طرح تهک وهمچنین تحلیل شرایط جوی این شهرستان با توجه به محصولات غالب منطقه
     14-برگزاری کارگاه هواشناسی کشاورزی برای مددکاران ترویجی شهرستان شلمزار با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شلمزار در محل آن مدیریت و ارایه مطالب در رابطه با طرح تهک وهمچنین تحلیل شرایط جوی این شهرستان با توجه به محصولات غالب منطقه
     15-برگزاری کارگاه هواشناسی کشاورزی برای مددکاران ترویجی شهرستان فارسان با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فارسان   در محل آن مدیریت و ارایه مطالب در رابطه با طرح تهک وهمچنین تحلیل شرایط جوی این شهرستان با توجه به محصولات غالب منطقه
     16-هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور شرکت در شورای هماهنگی سازمان .ارایه اهداف طرح برای مدیران ستادی واجرای وکارشناسان مسئول جهد کشاورزی استان وهمچنین مدیران سازمان های وابسته نظیر دامپزشکی ، شیلات ، منابع طبیعی ، امور عشایر
     17-اطلاع رسانی در برنامه رادیویی اوای روستا توسط گروه پیش بینی هر شب
     18-هماهنگی جهت برنامه اموزشی در رادیو استانی با همکاری مدیریت ترویج کشاورزی استان (این موضوع در برنامه آوای روستا برخی مواقع انجام میشود )
     19-خرید سامانه ارسال پیامک گروهی قابل تفکیک شهرستانی ، نوع فعالیت و..... و وارد نمودن اسامی کاربران در سامانه وارسال پیش آگاهی لازم