• سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی ( تهک ) فارس


      
     1-   برگزاری کارگاه آموزشی طرح تهک در مورخ 11/05/93 درمحل اداره کل هواشناسی استان فارس با حضور آقای مهندس حقیقت
     2-    تهیه صورتجلسه ی مربوط به نشست مورخ 11/05/93
     3-   ناحیه بندی و تقسیم جغرافیایی اقلیمی استان به هفت ناحیه
     4-    شکل گیری کارگروه اجرایی طرح تهک
     5-    تعیین اعضاء و دبیرکارگروه
     6-    تعیین سرگروه های هرگروه
     7-    تهیه پیش نویس و صدور و ابلاغ اعضاء و دبیر کارگروه
     8-   تعیین حوزه ی فعالیت هر ناحیه و تشریح وظائف سرگروه هرناحیه
     9-    ارسال فایل پی .دی.اف طرح جهت اعضاء کارگروه
     10- ارسال فایل پی .دی.اف طرح جهت رؤسا ، مسئولین و سرپرستان ادارات و ایستگاه های استان .
     11- تهیه ی دعوتنامه جهت برگزاری دومین جلسه ی کارگروه در مورخ 21/05/93
     12-مکاتبه با سرگروه های کارگروه جهت اجرای فاز اول و دوم طرح و نیز آمادگی لازم جهت ارائه ی گزارش پیشرفت اقدامات انجام شده تا تاریخ یاد شده .
     13-برگزاری دومین جلسه با اعضاء کارگروه استان و تبیین مجدد اهداف طرح و یادآوری شرح وظائف .
       14- تعیین ضرب العجل ده روزه از سوی مدیرکل محترم استان جهت اجرای فاز1 و2 طرح شامل شناسایی کاربر نهایی از گروه های دوازده گانه و نیاز سنجی از طریق توزیع و تکمیل پرسشنامه در کاربرگ شماره 1
     15- جمع آوری تدریجی فرم های ارسالی از نقاط 2 گانه استان فارس در محل دبیر خانه مستقر دراداره کل