• سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی ( تهک ) قزوین

      

     خلاصه ای از فعالیت های انجام شده در غالب طرح سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی ( تهک) در استان قزوین

     1-     تشکیل کمیته سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی ( تهک)

     اعضای کمیته :جناب آقایان مهندس کاکاوند (دبیر)، کاظمی، حسین پور، فلاح، شهسواری، حکمی، خانی، آخوندی                  

     2-     جلسه معرفی سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی با حضور دکتر حقیقت به مسئولان استان در تاریخ 31/4/1393

     اعضای جلسه : جناب آقایان : مهندس حقیقت ( سازمان هواشناسی)، آهنی ( مدیر کل بحران استانداری)، بهاروند (هواشناسی قزوین)، نقیبی(مدیر کل دامپزشکی )، جلیلوند ( مدیر زراعت سازمان کشاورزی)، بغدادی ( نماینده مرکز تحقیقات سازمان کشاورزی)،  محمدیان( سازمان کشاورزی)،  ابراهیم پور ( صندوق بیمه کشاورزی)، حاجی وند( نماینده مرکز تحقیقات -سازمان کشاورزی)، ردایی (کارشناس مدیریت بحران)، فلاح زاد، خانی، کاظمی، حکمی و کاکاوند( هواشناسی).

     ادامه مطالب در فایل پیوست......