• سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی ( تهک ) کردستان

          برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه فرمائید