• سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی ( تهک ) کرمانشاه

      

     فعالیت های انجام شده طرح تهک در استان کرمانشاه:
     1- مکاتبه با استاندار کرمانشاه در خصوص معرفی طرح تهک و تامین اعتبار آن.
     •         عدم توجه و به کارگیری اطلاعات هواشناسی در بخش کشاورزی
     •         معرفی طرح تهک به منظور ارتباط دو سویه با کاربر نهایی در بخش کشاورزی
     •         پیشنهاد برگزاری سمینار یک روزه با حضور کارشناسان و کشاورزان پیشرو
     •         درخواست اعتبارات لازم جهت انجام طرح
     2- بررسی نقاط ضعف و قوت طرح تهک و ارائه به سازمان هواشناسی
     ü      اولویت بندی برنامه های طرح : محصولات زراعی و باغی
     ü      تمرکز بر محصولات استراتژیک هر منطقه
     ü      دعوت به همکاری و استفاده از تجربیات کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، مددکاران و مروجین در روستاها.
     ü      استفاده از روشهای کاربردی و قابل اجرا در کشور (بومی سازی طرح های بین المللی)
     ü      نبود الزامات قانونی به منظور اجرایی نمودن نتایج طرح توسط کشاورز.
     ü      کافی نبودن اطلاعات هواشناسی کشاورزی در رفع نیازهای کاربران کشاورزی.
     ü      تغییر شرح فعالیت مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی بر اساس نیازسنجی های انجام شده از کشاورزان.
     3-مکاتبه با ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان
     Ø      معرفی سامانه ترویج اطلاعات هواشناسی کشاورزی
     Ø      دعوت به همکاری کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی
     4- برگزاری جلسه با کارشناسان اداره کل هواشناسی استان
     5- تعیین اعضای کمیته تهک استان
     o       آقای مهندس محسن قاسمی-مدیرکل هواشناسی استان :خانم مهناز خزائی - کارشناس هواشناسی کشاورزی
     o       خانم مهتاب منصوری -  کارشناس اقلیم شناسی :آقای صابر محمدی - رییس ایستگاه سینوپتیک روانسر
     o       آقای محمد احمدی - کارشناس پیش بینی
     محصولات باغی غالب


     سیب

     گیلاس

     هلو

     انگور

     بادام

     گردو

     خرما

     انار

     6- شناسایی محصولات غالب منطقه
      
     محصولات زراعی غالب
      


      
      
     غلات
     گندم
      
     جو
      
     ذرت دانه ای
      
     حبوبات
     نخود
      
     محصولات صنعتی
     چغندر قند
      
     کلزا
      
     سبزیجات
     پیاز
      
     گوجه فرنگی
      
     نباتات علوفه ای
     یونجه
      
      
                      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

     7- شناسایی کشاورزان پیشرو : زراعی، باغی، دامی و شیلات.
     هدف از اجرای سامانه تهک در استان:
     بهبود خدمات اطلاع رسانی به کشاورز به منظور افزایش آگاهی بخشی به آنان در جهت افزایش بهره- وری تولیدات کشاورزی در سطح منطقه (با استفاده از اطلاعات هواشناسی کشاورزی)
      گروه های هدف جهت برقراری ارتباط:
     مرحله 1: زارعین، باغداران، دامداران و آبزی پروران پیشرو در سطح منطقه (معرفی شده توسط سازمان جهاد کشاورزی)
     مرحله 2: سایر کشاورزان محلی
      چگونگی تهیه و تولید محصولات مختلف :
     ابتدا با توجه به پرسشنامه های تهیه شده، از یک جامعه آماری نمونه از کشاورزان، نیاز سنجی های لازم صورت گرفته و براساس نتایج به دست آمده کاربران نهایی در 4 گروه عمده زارعین، باغداران، دامداران و آبزی پروران تقسیم بندی می شوند. سپس بر اساس نیازهای هر گروه، توصیه های لازم تهیه شده و به نحو مقتضی در اختیار آنان قرار می گیرد. 
      شیوه اطلاع رسانی محصولات تولیدی:
     با توجه به اولویت بندی شیوه اطلاع رسانی استخراج شده از پرسشنامه توسط کاربر نهایی و همچنین امکانات موجود.
      
     ارزش افزوده ایجاد شده:
     بدلیل ارتباط مستقیم شرایط جوی در تولید محصولات کشاورزی خصوصا زراعت،‌ شناخت زمان های مناسب تاریخ کاشت ، سمپاشی، کوددهی و ... می تواند کشاورز را در تصمیم گیری بهتر در مدیریت موارد فوق یاری نماید و این خود باعث افزایش راندمان تولید و افزایش ارزش افزوده می گردد.