• سامانه توسعه هواشناسی کاربردی ( تهک ) کشاورزی یزد

      

     ردیف
     تاریخ
     موضوع
     مرحله تهک
     1
     15/2/93
     انتشار سند شماره 1 ( سامانه توسعه هواشناسی کاربردی = تهک) در بخش کشاورزی و ارسال به استان ها جهت اعلام نظر .
      
     بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح -
     مستند سازی
     2
     20/4/93
     شرکت نمایندگان استان در جلسه معرفی طرح تهک در پژوهشگاه هواشناسی و ارائه نظرات استان و انتقال مباحث مطرح شده توسط ریاست محترم سازمان و مهندس حقیقت به استان .
      
     تعیین ضرورت طرح و برنامه ریزی برای اجرا
     3
     24/4/93
     برگزاری جلسه در اداره کل هواشناسی استان با حضور کارشناسان بخش های مختلف اداره کل جهت اجرایی کردن طرح در استان .
      
     تعیین مسیر حرکت و فعالیت ها
     4
     30/4/93
     مکاتبه با سازمان جهاد کشاورزی استان و دعوت از کارشناسان و مدیران آن سازمان به جلسه معرفی طرح تهک در محل اداره کل هواشناسی استان .
      
     بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح
     5
     1/5/93
     تشکیل اولین جلسه توجیهی طرح تهک کشاورزی استان با حضور مهندس حقیقت و کارشناسان بخش های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان و بیان ضرورت انجام طرح
      
     بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح
     6
     11/5/93
     مکاتبه با سازمان جهاد کشاورزی استان و درخواست معرفی 50 نفر از کشاورزان پیشرو و برتر استان جهت آغاز مرحله اجرا و نیاز سنجی از کاربران.
      
     شناسایی کاربران نهایی - نیاز سنجی
     7
     18/5/93
     اعلام لیست کشاورزان پیشرو استان توسط سازمان جهاد کشاورزی به اداره کل هواشناسی استان .
      
     شناسایی کاربران نهایی
     8
     20/5 تا 25/ 5
     تماس تلفنی ، توجیه و دعوت به جلسه توجیهی  کشاورزان پیشرو استان برای آشنایی و همکاری با طرح تهک در استان یزد .
      
     شناسایی کاربران نهایی
     9
     5/6/93
     برگزاری جلسه توجیهی طرح تهک با حضور کشاورزان پیشرو و نمونه استان و مسئولان و کارشناسان بخش های  ترویج و حفظ نباتات جهاد کشاورزی  استان در محل سالن کنفرانس اداره کل هواشناسی استان ، بحث و تبادل نظر با کارشناسان و کشاورزان و تکمیل فرم های نیاز سنجی .
      
     بیان مسئله - شناسایی کاربران نهایی نیاز سنجی
     10
     مهر 93
     تجزیه و تحلیل فرم های نیاز سنجی و جمع بندی آنها برای تعیین داده و محصولات مورد نیاز .
      
     نیاز سنجی
     11
     27/11/93
     تهیه سند شماره 2 ( آئین نامه اجرایی تهک کشاورزی ) و ارسال آن به استان ها جهت کاهش چالش های روبروی طرح تهک در استان ها.
      
     تشریح فرایند اجرا
     12
     28/12/93
     تعیین اعضا و ابلاغ عضویت و تشکیل کمیته راهبری تهک کشاورزی اداره کل هواشناسی استان .
      
     ظرفیت سازی - کادرسازی
     13
     15/2/94
     تشکیل جلسه کمیته راهبری با حضور اعضا و نمایندگان خانه کشاورز و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بمنظور تبادل نظر و تصمیم سازی در خصوص اجرای طرح و نحوه همکاری خانه کشاورز و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با طرح .
     بیان مسئله - شناسایی کاربران نهایی نیاز سنجی
     14
     30/2/94
     تشکیل جلسه آموزشی و توجیهی طرح با حضور آقای مهندس عارفی نماینده آموزش طرح از سازمان ، مسئولان اداره کل و روسای ادارات هواشناسی سینوپتیک استان ، مسئولان جهاد کشاورزی استان و نمایندگان خانه کشاورز و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان .
     آموزش - برنامه ریزی برای اجرا
     15
     خرداد 94
     تشکیل کمیته راهبری و تعیین اولین محصول راهبردی استان ( پسته ) برای سال 1394 به عنوان پایلوت و انتخاب شهرستانهای میبد و اردکان به عنوان نماینده محصول پسته استان و انتخاب مسئول کارگروه پسته و اعضای این کارگروه و همکاران آن در سطح استان و ادارات جهاد کشاورزی .
     برنامه ریزی
     16
     20/3/94
     برگزاری جلسه کمیته راهبری تهک کشاورزی استان بمنظور بررسی و مرور دستورالعمل اجرایی ( سند 2 طرح تهک کشاورزی ). بررسی محصولات استراتژیک استان ، سطح زیر کشت هر محصول در هر شهرستان و تعیین شهرستان هدف برای هر محصول.
     برنامه ریزی
     17
     27/3/94
     هماهنگی با اداره جهاد کشاورزی میبد و دعوت از کشاورزان پیشرو بمنظور برگزاری اولین جلسه کارگروه پسته .
     بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح - شناسایی کاربران نهایی نیاز سنجی
     18
     8/4/94
     برگزاری جلسه هم اندیشی و توجیه طرح تهک و کارگروه پسته با حضور اعضای کمیته راهبری تهک استان ، مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی میبد ، نماینده فرمانداری شهرستان و کشاورزان پیشرو شهرستان در تولید پسته .
      
     بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح - شناسایی کاربران نهایی نیاز سنجی
     19
     9/4/94
     برگزاری جلسه هم اندیشی و توجیه طرح تهک و کارگروه پسته با حضور اعضای کمیته راهبری تهک استان ، مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی اردکان  ، نماینده فرمانداری شهرستان و کشاورزان پیشرو شهرستان در تولید پسته .
      
     بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح - شناسایی کاربران نهایی نیاز سنجی
     20
     تیرماه 94
     تهیه و ارسال گزارش فعالیت های تهک کشاورزی استان یزد به سازمان .
      
     مستند سازی
     21
     13/5/94
     برگزاری جلسه دوم هم اندیشی و توجیه طرح تهک و کارگروه پسته با حضور اعضای کمیته راهبری تهک استان ، مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی میبد ، و کشاورزان پیشرو شهرستان در تولید پسته جهت بررسی مراحل رویشی پسته و دریافت نظرات و پیشنهادات حاضرین بمنظور تدوین سند پسته استان .
      
     بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح - شناسایی کاربران نهایی نیاز سنجی
     22
     شهریور 94
     تهیه پیش نویس سند پسته استان بعد از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی .
      
      
     ظرفیت سازی - مستند سازی
     23
     19/8/94
     برگزاری جلسه کارگروه پسته با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی میبد ، و کشاورزان پیشرو شهرستان در تولید پسته و اعضای کمیته راهبری بمنظور اصلاح سند پسته استان .
     تهیه داده و محصول- مستند سازی
     24
     9/9/94
     برگزاری جلسه کارگروه پسته با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی اردکان ، و کشاورزان پیشرو شهرستان در تولید پسته و اعضای کمیته راهبری بمنظور اصلاح سند پسته استان .
      
     تهیه داده و محصول- مستند سازی
     25
     6/11/94
     ارسال توصیه رئیس کارگروه هواشناسی کشاورزی سازمان ( مهندس حقیقت ) مبنی بر عدم تامین نیاز سرمایی برخی از ارقام پسته در سال جاری و لزوم محلول پاشی زمستانه این ارقام و اطلاع رسانی آن به نهاد ها ی ذیربط و کشاورزان همکار طرح تهک.
      
      
     تهیه داده و محصول- مستند سازی
     26
     7/11/94
     شرکت مدیر کل و اعضای کمیته راهبری تهک استان در جلسه کارگروه تخصصی خشکسالی ، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی جهاد کشاورزی استان و معرفی سامانه تهک کشاورزی به اعضای کارگروه و تصویب بندهای زیر به عنوان مصوبات جلسه کارگروه خشکسالی استان :
     1.      همکاری کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی با اداره کل هواشناسی در راستای تعیین محصولات راهبردی استان و تهیه سند هر محصول.
     2.      همکاری در شناسایی کاربران فعال ، پیشرو و نهایی محصولات برگزیده استان،
     3.      شرکت کارشناسان بخش های مختلف سازمان جهاد کشاورزی در جلسات دیسکاشن بمنظور ارائه توصیه های هواشناسی کشاورزی ،
     4.      هماهنگی و همکاری در راستای ارسال پیامک های هواشناسی کشاورزی و و گرفتن بازخورد و نتیجه آنها ،
      
      
      
     بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح
     ظرفیت سازی
     تهیه داده و محصول-
     مستند سازی
     27
     13/11/94
     برگزاری جلسه کارشناسی با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی و مدیران و مسئولان جهاد کشاورزی استان در محل اداره کل هواشناسی استان بمنظور بررسی و نهایی شدن سند پسته پس از اعلام نظرات کارشناسی .
     ظرفیت سازی
     تهیه داده و محصول-
     مستند سازی
     28
     پاییز و زمستان 94
     ارسال 2500  پیامک در زمینه های ( جلوگیری از خسارت سرمازدگی ، کودپاشی زمستانه ، محدودیت سمپاشی ، مصرف کود های کلسیم و پتاسیم ) به بیش از 500 نفر از کشاورزان سطح 1و2و3 از طریق سیستم پیامکی سازمان جهاد کشاورزی در شهرستان های میبد و اردکان .
      
     تهیه داده و محصول- سامانه توزیع داده - مستند سازی
     29
     پاییز و زمستان 94
     ارسال 4 اطلاعیه جوی از طریق سایت های خبری اینترنتی ( میبد نیوز ، میبد خبر ، ندای ندوشن ،میبد ما و نارین نیوز ) .
      
     سامانه توزیع داده
     30
     پاییز و زمستان 94
     ارسال 6 پیامک از طریق مدیریت بحران فرمانداری به بخشداری ها  و دهداری ها ی شهرستان میبد .
     تهیه داده و محصول- سامانه توزیع داده
     31
     9/12/94
      تشکیل جلسه کمیته راهبری تهک کشاورزی یزد با هدف :
     تعیین برنامه کاری سال 95
     تعیین اولویت محصولات و گروه های کاربری و شهرستان های هدف هر محصول .
      
     برنامه ریزی
     32
     هر هفته یکشنبه هاو در صورت ضرورت چهارشنبه ها
     تشکیل جلسات هفتگی دیسکاشن با حضور کارشناسان بخش های مختلف زراعت ، باغبانی و ترویج جهاد کشاورزی استان و تهیه توصیه های هواشناسی کشاورزی .
     تهیه داده و محصول
     33
     هرهفته
     ارسال توصیه های هواشناسی کشاورزی اداره کل به سازمان جهاد کشاورزی ، صدا و سیما ، مدیریت ترویج جهاد کشاورزی ، مدیریت بحران استانداری و فرمانداری های استان ،
     تهیه داده و محصول - سامانه توزیع داده
     34
     4 روز در هفته
     تهیه گزارش رادیویی از وضعیت جوی و توصیه های هواشناسی کشاورزی به تعداد 4 گزارش در هفته و پخش از برنامه رادیویی اهل آبادی رادیو یزد برای کاربران عام کشاورزی استان
     تهیه داده و محصول - سامانه توزیع داده
     35
     هرهفته
     ارسال پیامک توصیه های هواشناسی کشاورزی به موبایل کاربران نهایی سطح 2 و3 در 17 گروه کاربری در استان بصورت هفتگی
      
      
     تهیه داده و محصول - سامانه توزیع داده
     36
     هر هفته یکشنبه ها
     ارسال توصیه های هواشناسی کشاورزی اداره کل به ایمیل هواشناسی کشاورزی سازمان برای قرارگرفتن در بولتن هفتگی توصیه های هواشناسی کشاورزی سا زمان .
      
     تهیه داده و محصول - سامانه توزیع داده
     37
     در حال انجام می باشد.
     تعیین محصولات جدید برای سال 95 ( گندم و جو ، انار ، خیار گلخانه ای و انگور ) و تشکیل کارگروه های مربوطه در استان و آغاز تهیه اسناد هر محصول .
      
     تهیه داده و محصول -
     38
     در حال انجام می باشد.
     پیگیری برنامه های تهک کشاورزی ارائه شده از سازمان از برنامه های سال 95 تهک کشاورزی استان یزد می باشد.
      
     تداوم فعالیت تهک
     39
     در حال انجام می باشد.
     تماس با کاربران سطح 2 و 3 ( فعال و پیشرو ) و گرفتن اطلاعات بازخورد توصیه های ارائه شده و ارزیابی طرح از برنامه های سال 95 تهک کشاورزی استان یزد می باشد.
      
      
     مستند سازی