• خبرنامه شماره 14 هواشناسی کشاورزی
     هواشناسی کشاورزی
     تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور: میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا نهم دی ماه سال جاری 48.4 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 100.6 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 48.2 درصد بارش سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 68.7 بوده است که بارش سال جاری 70.4 درصد بارش بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهاردهم متعلق به منطقه کوهرنگ استان چهار محال و بختیاری به میزان 228.6 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان به میزان 32.6 درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه چالدوران استان آذربایجان غربی به میزان منفی 15.8 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 334
     زمان انتشار: دی ماه 95
     سال انتشار: 1395
     مدیر مسئول:
     سردبیر:
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی