• خبرنامه شماره 36 هواشناسی کشاورزی
     هواشناسی کشاورزی
     تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور: میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا یازدهم خردداد ماه سال جاری 208.8 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 226.2 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 92.3 درصد بارش سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 222.6 بوده است که بارش سال جاری 93.8 درصد بارش بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی وششم متعلق به منطقه گرمی استان اردبیل به میزان 5.5 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان به میزان 50.2 درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه خیرآباد استان زنجان به میزان 4.3 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 363
     زمان انتشار: خرداد 96
     سال انتشار: 1396
     مدیر مسئول:
     سردبیر:
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی