• خبرنامه شماره49 هواشناسی کشاورزی
     هواشناسی کشاورزی
     تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور: میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا نهم شهریور ماه سال جاری 215.1 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 236.1 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 91.1 درصد بارش سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 233.1 بوده است که بارش سال جاری 92.3 درصد بارش بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهل و نهم متعلق به منطقه سیردان استان قزوین به میزان 3.0 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه مهران استان ایلام به میزان 47.9 درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری به میزان 5.2 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 286
     زمان انتشار: شهریور
     سال انتشار: 1396
     مدیر مسئول:
     سردبیر:
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی