• خبرنامه 15 هواشناسی کشاورزی (97-96)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا پانزدهم دی ماه سال جاری 6/31میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 3/49میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 64 درصد بارش سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 75 بوده است که بارش سال جاری 1/42درصد بارش بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته پانزدهم متعلق به منطقه آمل استان مازندران به میزان 1/53 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه راسک استان هرمزگان به میزان 27 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه فیروزکوه استان تهران به میزان منفی 1/7درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 236
     شماره : 15
     زمان انتشار: دی ماه
     سال انتشار: 1396
     مدیر مسئول:
     سردبیر:
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی