• خبرنامه 18 هواشناسی کشاورزی (97-96)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا ششم بهمن ماه سال جاری 40.0 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 63.5 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 62.9 درصد بارش سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 101.0 بوده است که بارش سال جاری 39.6 درصد بارش بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته هجدهم متعلق به منطقه بانه استان کردستان به میزان 56.8 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان به میزان 28.0 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه زرینه استان کردستان به میزان منفی 8.3 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 270
     شماره : 18
     زمان انتشار: بهمن
     سال انتشار: 1396
     مدیر مسئول:
     سردبیر:
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی