• خبر نامه 21 هواشناسی کشاوزری( 97-96)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و هفتم ماه سال جاری 53.6 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 108.1 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 49.6 درصد بارش سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 126.9 بوده است که بارش سال جاری 42.3 درصد بارش بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته بیست و یکم متعلق به منطقه مریوان استان کردستان به میزان 91.1 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه برازجان استان بوشهر به میزان 29.2 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه فیروزکوه استان تهران به میزان منفی 4.7 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 211
     شماره : 21
     زمان انتشار: بهمن
     سال انتشار: 1396
     مدیر مسئول:
     سردبیر:
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی