• خبرنامه 30 هواشناسی کشاورزی (97-96)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا سی یکم فروردین ماه سال جاری 113،1 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 186،3 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 39،3- درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 194،1 بوده است که بارش سال جاری 41،7- درصد کمتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی ام متعلق به منطقه آبدانان استان ایلام به میزان 43.6 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان به میزان 38.5 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه فیروزکوه استان تهران به میزان منفی 11.2 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 138
     شماره : 30
     زمان انتشار: اردیبهشت
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر:
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی