• خبر نامه 33 هواشناسی کشاورزی (97-96)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و یکم اردیبهشت ماه سال جاری 143.3 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 200.3 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 28.5 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 210.1 بوده است که بارش سال جاری 31.8 درصد کمتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و سوم متعلق به منطقه کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری به میزان 58.6 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه عسلویه استان بوشهر به میزان 44.4 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه زهان استان خراسان جنوبی به میزان صفر درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 251
     شماره : 33
     زمان انتشار: اردیبهشت
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر: