• خبرنامه 34 هواشناسی کشاورزی (97-96)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و یکم اردیبهشت ماه سال جاری 150.4 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 203.3 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 26 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 213 بوده است که بارش سال جاری 29.4 درصد کمتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و سوم متعلق به منطقه کلات نادر استان خراسان رضوی به میزان 44.6 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان به میزان 42 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه ایستگاه اردبیل به میزان 2.4- درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 193
     شماره : 34
     زمان انتشار: اردیبهشت
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر: