• خبر نامه 37 هواشناسی کشاورزی (97-96)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا هجدهم خرداد ماه سال جاری 161.6 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 207.5 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 22.1 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 219.4 بوده است که بارش سال جاری 26.4 درصد کمتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و هفتم متعلق به منطقه آستارا استان گیلان به میزان 33.3 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دژگاه دهرم استان فارس به میزان 52.6 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه الیگودرز استان لرستان به میزان صفر درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 270
     شماره : 37
     زمان انتشار: خرداد
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر:
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی