• خبرنامه 40 هواشناسی کشاورزی (97-96)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا هشتم تیر ماه سال جاری 163.9 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 208.1 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 21.2 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 222.1 بوده است که بارش سال جاری 26.2 درصد کمتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهلم متعلق به منطقه دیواندره استان کردستان به میزان 17.4 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه شوش استان خوزستان به میزان 48 درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه کرند غرب استان کرمانشاه به میزان2.5 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 185
     شماره : 40
     زمان انتشار: تیر
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر:
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی