• خبرنامه 41 هواشناسی کشاورزی (97-96)
     هوواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا پانزدهم ماه سال جاری 164.0 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 208.2 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 21.2 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 222.8 بوده است که بارش سال جاری 26.4 درصد کمتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهل و یکم متعلق به منطقه دیواندره استان کردستان به میزان 10.4 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه شوش استان خوزستان به میزان 50.1 درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه لاله زار استان کرمان به میزان 9.9 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 160
     شماره : 41
     زمان انتشار: تیر
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر:
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی