• خبرنامه 46 هواشناسی کشاورزی (97-96)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا دوازدهم مرداد ماه سال جاری 165.4 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 210.9 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 21.6 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 227.1 بوده است که بارش سال جاری 27.2 درصد کمتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهل و ششم متعلق به منطقه انزلی استان گیلان به میزان 164،7 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه شوش استان خوزستان به میزان 48.8 درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه سقز استان کردستان به میزان10،5 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 229
     شماره : 46
     زمان انتشار: مرداد
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر: