• خبرنامه 47 هواشناسی کشاورزی (97-96)
     هواشناسی کشاوورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و ششم ماه سال جاری 165.9 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 211.9 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 21.7 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 227.9 بوده است که بارش سال جاری 27.2 درصد کمتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهل و هفتم متعلق به منطقه انزلی استان گیلان به میزان 182.9 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه شوش استان خوزستان به میزان 48.3 درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه لاله زار استان کرمان به میزان10.5 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 196
     شماره : 47
     زمان انتشار: مرداد
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر: