• خبرنامه 48 هواشناسی کشاورزی (97-96)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا دوم شهریور ماه سال جاری 166.3 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 212.0 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 21.6 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 228.6 بوده است که بارش سال جاری 27.3 درصد کمتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهل و هشتم متعلق به منطقه رودسر استان گیلان به میزان 38.6 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه شوش استان خوزستان به میزان 47.6 درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه الشتر استان لرستان به میزان9.1 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 220
     شماره : 48
     زمان انتشار: شهریور
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر: