• خبرنامه 49 هواشناسی کشاورزی (97-96)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا نهم شهریور ماه سال جاری 166.3 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 212.0 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 21.6 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 229.4 بوده است که بارش سال جاری 27.5 درصد کمتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهل و نهم متعلق به منطقه ماسوله استان گیلان به میزان 9.1میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه آبادان استان خوزستان به میزان 48 درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی به میزان8 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 252
     شماره : 49
     زمان انتشار: شهریور
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر:
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی