• خبرنامه 51 هواشناسی کشاورزی (97-96)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و سوم ماه سال جاری 166.3 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 213.0 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 21.9 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 231.1 بوده است که بارش سال جاری 28 درصد کمتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته پنجاه و یکم متعلق به منطقه ماسوله استان گیلان به میزان 3.9 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دهلران استان ایلام به میزان 49.2 درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه خیرآباد استان زنجان به میزان6.1 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 234
     شماره : 51
     زمان انتشار: شهریور
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر: