• خبرنامه 52 هواشناسی کشاورزی (97-96)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا سی یکم شهریور ماه سال جاری 167.6 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 213.2 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 21.4 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 232.2 بوده است که بارش سال جاری 27.8 درصد کمتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته پنجاه و دوم متعلق به منطقه رامسر استان مازندران به میزان 126.4 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه آبادان استان خوزستان به میزان 49.1 درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه خیرآباد استان زنجان به میزان7.0 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 145
     شماره : 52
     زمان انتشار: شهریور
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر: